Present simple i present continuous ćwiczenia

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3 | ćwiczenie 4

Testy 3

ćwiczenie 1


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Ćwiczenia PDF do druku za darmo:

Present simple ćwiczenia PDF Pytania (do, does), zaprzeczenie (don't, doesn't) i końcówki -s i -es.

Present continuous ćwiczenia PDF Zdania oznajmujące, zaprzeczenie i pytania.

Present simple i present continuous ćwiczenia PDF Czasy teraźniejsze - porównanie.

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF Ćwiczenia obejmujące wszystkie czasy i ich porównanie.

Present simple

Budowa

Zdania oznajmujące: I play, He plays
Zaprzeczenie: I do not play (I don't play), He does not play (He doesn't play)
Pytania: Do you play? Does he play?
Pytania przeczące: Do you not play? (Don't you play?) Does he not play? (Doesn't he play?)

Strona bierna: The game is played. The letters are written. 

Końcówki -s i -es w języku angielskim stosuje się tylko w trzeciej osobie liczby pojedynczej (he plays, she does). Czasowników posiłkowych do/does nie stosuje się podczas tworzenia pytania i zaprzeczenia dla czasowników modalnych i czasownika być: Are you a student? Is he in London? I am not at home. He is not happy. Can you sing? Must I come? I cannot swim. He mustn't stay.
Jeżeli pytania zaczynają się od zaimków pytających (who, which, what), które są podmiotem zdania, czasowniki do/does również nie są stosowane. Porównaj:
Who knows you? (who to podmiot)
Which cars belong to you? (which cars to podmiot)
Ale: Who do you know? (who to dopełnienie)
Pytanie przeczące zazwyczaj wyrażają zaskoczenie. Doesn't he work?

Zastosowanie

Czas present simple w języku angielskim stosuję się:
1. W przypadku powtarzających się zdarzeń (często z wyrazami takimi jak codziennie, czasem, często, zwykle, nigdy ... ).  I sometimes go to school by bike. You don't speak Greek. Do they get up early? He often travels. She doesn't work. Does she ever help you?

2.  W przypadku zdarzeń, które stale obowiązują.Our planet moves round the sun. Lions eat meat.

3. Ze słowami, które wskazują na moment czasu w przyszłości (jutro, w przyszłym tygodniu) stosuje się do zaplanowanych przyszłych działań określonych harmonogramem czasowym). The train leaves at 8.15. They return tonight.

Present continuous

Budowa

Zdania oznajmujące: I am playing, You are playing, He is playing
Zaprzeczenie: I am not playing (I'm not playing), You are not playing (You aren't playing), He is not playing (He isn't playing)
Pytania: Are you playing? Is he playing?
Pytania przeczące: Are you not playing? (Aren't you playing?) Is he not playing? (Isn't he playing?)
Tworzy się za pomocą czasownika być i imiesłowu przymiotnikowego teraźniejszego (-ing). Pytania przeczące zazwyczaj wyrażają zaskoczenie. Isn't he working?

Strona bierna: The game is being played. The letters are being written.

Zastosowanie

Czas present continuous w języku angielskim stosuję się:

1. W przypadku działań odbywających się właśnie w tej chwili. I am learning English at the moment. You aren't listening! Why is he sitting here?

2. W przypadku tymczasowego wydarzenia, które nastąpiło w okresie, o którym mówimy (dziś w tym tygodniu), ale nie musi mieć miejsca właśnie w tej chwili.
I am in London. I am staying at the hotel. (Ale w tej chwili na przykład dzwonię na przystanku autobusu.)
She can't go out. She is writing her essay today. (Ale teraz właśnie je obiad.)
You can't borrow this book today. Mary is reading it. (Nawet jeśli nie właśnie w tym momencie)

3. Ze słowami, które określają moment czasu w przyszłości (soon, on Monday), wyraża zaplanowane i uzgodnione czynności w bliskiej przyszłości. Forma continuous wyraża nasze własne plany, podczas gdy forma simple jakąś ramę czasową, którą ustalił ktoś inny.
I am leaving soon. We are meeting on Monday.

Nasz typ