Past simple i past continuous ćwiczenia

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3 | ćwiczenie 4

Testy 3

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3 | ćwiczenie 4


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Ćwiczenia PDF do druku za darmo:

Past simple ćwiczenia PDF

Past continuous ćwiczenia PDF

Past simple + Past continuous ćwiczenia PDF

Past simple vs Past perfect PDF

Past simple vs Present perfect PDF

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF

Czas past simple

Budowa

Zdania oznajmujące: I worked, He worked
Zaprzeczenie: I did not work (I didn't work), He did not work (He didn't work)
Pytania: Did you work?
Pytania przeczące: Did you not work? (Didn't you work?)
Strona bierna: The test was finished. The emails were sent. 

Tworzy się w języku angielskim dodając końcówkę -ed, we wszystkich osobach liczby pojedynczej i mnogiej.

Wyjątki ortograficzne
Czasowniki, które kończą się na -e, mają wyłącznie końcówkę -d: like - liked
Jeżeli czasownik kończy się spółgłoską i literą -y, zmienia się -y na -i: carry - carried, try - tried.
Ale: play - played, ponieważ ten czasownik kończy się kombinacją samogłoski i -y.
Dla jednosylabowych czasowników kończących się na samogłoskę i spółgłoskę, spółgłoska powinna zostać podwojona w celu utrzymania takiej samej wymowy: stop - stopped. Taka sama zasada obowiązuje dla końcówki -l: travel - travelled.

Czasowniki nieregularne

Wszystkie angielskie czasowniki nieregularne mają różne formy. Na przykład: choose - chose, draw - drew, drink - drank, meet - met, see - saw, think - thought. Ale pytania i zaprzeczenia tworzy się tak samo: I learnt - Did you learn? No, I did not learn.

Uwagi
Czasownika posiłkowego did nie stosuje się podczas pytania i zaprzeczenia dla czasowników modalnych i czasownika być:
Were you a student? Was he in London? I was not at home. He was not happy.
Could you sing? Could he come? I could not swim. He could not stay.

Jeżeli pytania zaczynają się od zaimków pytających (who, which, what), które są podmiotem zdania, did również nie jest stosowane.
Who met you? Kto spotkał ciebie? (who to podmiot)
Which train arrived on time? (which train to podmiot)
Ale: Who did you meet? Z kim się poznaliście? Which train did you miss? (who i which train są dopełnieniem)
Pytania przeczące zazwyczaj wyrażają zaskoczenie: Didn't you know it?

Zastosowanie

1. Ten czas używamy w celu opisania czynności lub sytuacji, które skończyły się w danym momencie w przeszłości.
a) Ten moment jest w zdaniu wyrażony: I came home at 6 o'clock. When he was a child, he didn't live in a house.
b) O ten moment możemy się zapytać: When did they get married?
c) Ten moment wprawdzie nie jest wymieniony w zdaniu, ale z kontekstu wynika, że czynność miała miejsce w przeszłości.
He is 20 years old. He was born in Canada.
Alan: I've been to Iceland. (teraźniejszy uprzedni) - Greg: Did you enjoy it? (przeszły prosty)

2. Używa się do powtarzających się czynności w przeszłości.
We walked to school every day. - And did you ever go by bus?

3. Typowy jest podczas opowiadania wydarzeń, które następowały po sobie.
Charles entered the hall and looked around. He took off his coat and put it on a chair. He was at home.

Czas past continuous

Budowa

Zdania oznajmujące: I was sleeping, You were sleeping
Zaprzeczenie: I was not sleeping (I wasn't .... ), You were not sleeping (You weren't .... )
Pytania: Were you sleeping? Was he sleeping?
Pytania przeczące: Were you not sleeping? (Weren't you .... ?) Was he not working? (Wasn't he .... ?)
Strona bierna: The letter was being finished. The emails were being sent.
Tworzy się przez czas przeszły czasownika być i przez imiesłów czasu teraźniejszego czasownika pełnoznaczeniowego (-ing).

Zastosowanie

Czas past continuous opisuje czynność lub sytuację, które odbywały się w przeszłości w określonym momencie, ale nie zostały dokończone.
From 10 to 12 I was washing my car. I was in the garage. (Myłem się ... Swoją pracę w pewnym czasie nie dokończyłem. Zacząłem przed dziesiątą i skończyłem dopiero po godzinie dwunastej)
The sun was rising when I was on the beach. (Słońce wciąż jeszcze wschodziło w momencie, kiedy je obserwowałem.)
Porównaj czynności dokończone i niedokończone:
From 10 to 12 I washed my car. (Auto umyłem w danym czasie. Całą pracę dokończyłem.)
Finally, the sun set and I didn't see it anymore. (Słońce zaszło i nie było już go widać.)

Czas past continuous stosuje się do nieprzerwanych czynności. Jeśli wydarzenie zostało przerwane (jedną czynność wykonywaliśmy w kilku odcinkach czasu lub wykonywaliśmy więcej czynności po sobie), stosuje się czas past simple.
Tom was watching TV on Sunday. x Tom watched TV in the morning and in the evening.
Yesterday I was working in the garden. x Yesterday I worked in the garden and on my house.

Zazwyczaj używa się:
1. Do opisu czynności, która zaczęła się przed inną czynnością i była kontynuowana po niej.
When she saw me, I was looking at the trees. (Te dwa wydarzenia odbywały się jednocześnie).
Porównaj
When she saw me, I looked at the trees. (Te dwa wydarzenia nastąpiły po sobie. Najpierw mnie zobaczyła a potem zapatrzyłem się na drzewa.)

2. Podobnie opisuje czynność, która zaczęła się przed danym momentem i była kontynuowana również po nim.
At 8 o'clock Jane was having a bath. (Kąpała się - o 8 godzinie była już w wannie.)
Porównaj
At 8 o'clock Jane had a bath. (Wykąpała się o 8 godzinie.)

3. W opowiadaniach czas past continuous opisuje sytuacje, podczas gdy forma simple wyraża czynność.
The sun was shining. Jack and Jill were lying on the beach. Jack was reading a book and Jill was sleeping. All of a sudden, Jack raised his head. Jill woke up. Something happened.

4. W przypadku czynności, która miała miejsce w przeszłości, ale się nie skończyła.
I was reading a book yesterday. And today I am going to continue. (Czytałem i będę czytać dalej.)
I read the book yesterday. I can lend it to you now. (Przeczytałem.)

5. Język angielski często korzysta z tej formy gdy chce wyrazić, że nie chodziło o nic znaczącego, że nie śledziliśmy swojej czynności.
I was talking to my neighbour yesterday. We had a nice chat. (Nie potrzebowałem z nim rozmawiać w jakimś celu. Po prostu spotkaliśmy się na ulicy.)
I talked to my neighbour yesterday. And he promised to help me. (Celowo z nim rozmawiałem. Potrzebowałem jego pomocy.)

Nasz typ