Czasowniki modalne: ćwiczenia online

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2

Testy 3

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Ćwiczenia PDF do druku za darmo:

Can - Can't ćwiczenia PDF Formy pozytywne i negatywne.

Must - Mustn't ćwiczenia PDF Wyrażanie obowiązku.

Must - Have to - Mustn't - Needn't PDF Wyrażanie obowiązku - formy pozytywne i negatywne.

Can - May - Must - Have to PDF Ćwiczenia na czasowniki modalne mieszane.

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF Ćwiczenia obejmujące czasy i czasowniki i ich porównanie.

Które czasowniki w angielskim są modalne? Język angielski stosuje czasowniki modalne do wyrażenia znaczeń takich jak zdolność, możliwość, prawdopodobieństwo, pozwolenie, spekulacja i tym podobnych. Can, may, must są najczęściej używane czasowniki w codziennym życiu.

Język angielski: czasowniki can, may, must

Can

Zastosowanie

1. Język angielski wyraża tym czasownikiem zdolność zrobienia czegoś.
I can swim very well. (Umie dobrze pływać.)
Can he can speak English fluently? - No, he can't.
We cannot sing at all!

2. Wyraża możliwość zrobienia czegoś.
We can go to the seaside at last. Our holidays start next week. (Możemy jechać ...)

3. Stosuje się, jeśli chcemy powiedzieć, że coś jest prawdopodobne.
It can be John. He has blond hair and he is wearing glasses. (Może to być ...)

4. Ma również znaczenie pozwolenia.
Why not? You can marry her. She is a nice girl. (Możesz sobie ją wziąć.)

May

Zastosowanie

1. Stosuje się, jeśli chcemy komuś dać pozwolenie.
You may borrow my car. I won't need it. (Możesz pożyczyć mój samochód.)
May I smoke here? - No, you can't, I'm sorry. (Czy mogę tu palić?)

2. Wyraża prawdopodobieństwo albo założenie.
They may call tomorrow. I hope so. (Może zadzwonią ...)
Główna różnica między may a can jest stylistyczna. May jest bardziej formalne niż can. W potocznym angielskim częściej używa się can.

3. Przeciwieństwem may jest must not.
Porównaj
May I smoke here?
(Czy mogę ... ?)
- You mustn't smoke here. (Nie wolno ... kategoryczny zakaz)
- You may not smoke here. (Nie możesz ... bardzo formalnie, uprzejmy zakaz)
- You can't smoke here. (Nie możesz ... potoczny angielski)

Must

Zastosowanie

1. Wyraża obowiązek. Chodzi zawsze o osobiste polecenie, opinię albo wolę mówiącego.
I must clean my teeth. I want to be healthy. (Muszę sobie wymyć ...)
You must go there. And do it right now! (Musisz iść ... )

2. Ma znaczenie wyraźnej rekomendacji.
You must see it. It's the best film I've ever seen. (Musisz to zobaczyć.)

3. Wyraża pewność mówiącego..
They must be at school by now. It's already 9 o'clock. (Na pewno są w szkole ...)

4. Przeciwieństwem must jest need not.
Mum, must I wash up? - No, you needn't. I've already done it. (Muszę ...? - Nie musisz ...)
Must not ma znaczenie zakazu ze strony mówiącego.
We mustn't come late today. Or the teacher will be very angry. (Nie możemy przyjść ...)
He mustn't enter this room. It is dangerous. (Nie może wejść ...)

Uwaga
Język angielski dla czasowników modalnych nie ma różnych czasów gramatycznych. Czas przeszły od can to could, ale may i must mają tylko formę czasu teraźniejszego. Wszystkie pozostałe formy zastępowane są opisem (np. must - had to, may - be allowed to, can - be able to).
Stronę bierną tworzy się w następujący sposób: modal verb + be + past participle (to jest prawdziwe dla wszystkich czasowników, które są modalne):
This can be done. The laws must be respected.

Nasz typ