Future perfect simple i continuous - ćwiczenia

Testy 1

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 2

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2 | ćwiczenie 3

Testy 3

ćwiczenie 1 | ćwiczenie 2


English grammar books PDF

PDF book 1: English tenses exercises

PDF book 2: English grammar exercises

PDF book 3: English grammar rules

Read more about English grammar books PDF on e-grammar.org.


Ćwiczenia PDF do druku za darmo:

Future perfect simple ćwiczenia PDF

  • zdania oznajmujące, pytające i przeczące

Future perfect continuous ćwiczenia PDF

  • zdania oznajmujące, pytające i przeczące

Future perfect simple vs continuous PDF

  • czas przyszły uprzedni prosty i ciągły - porównanie

Future perfect vs Future continuous PDF

  • czas przyszły uprzedni i czas przyszły ciągły - porównanie

Ćwiczenia na czasy mieszane PDF

  • ćwiczenia obejmujące wszystkie czasy i ich porównanie

Czas future perfect simple: budowa i zastosowanie

Budowa

Zdania oznajmujące: I will have painted, He will have forgotten (I'll have painted)
Zaprzeczenie: I will not have painted, I will not have forgotten (I won't have painted)
Pytania: Will you have painted?
Pytania przeczące: Will you not have painted? (Won't you have painted?)
Strona bierna: It will not have been painted (It won't have been painted) (See more at active and passive voice.)

Język angielski tworzy czas future perfect simple za pomocą czasownika will i przeszłego bezokolicznika czasownika znaczeniowego (have + imiesłów bierny). Imiesłowy bierne od czasowników regularnych są takie same jak w czasie przeszłym (walk - walked, travel - travelled), od czasowników nieregularnych mają różne formy - są podane w tabelach czasowników nieregularnych jako ich trzecia forma (do - did - done, write - wrote - written). W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej można użyć także shall, ale ta forma we współczesnym języku angielskim uważana jest za książkową.

Zastosowanie

Czas future perfect simple w języku angielskim stosowany jest do opisania wydarzeń, które będą zakończone w przyszłości przed danym momentem albo właśnie w tym momencie się skończą. Ten moment bywa najczęściej określony przez przyimek by, ale może być określony także jakimś wyrazem czasowym albo innym przyszłym wydarzeniem.
I will have sent the project by Friday. (Do piątku wyślę ten projekt.)
On 11 August this year we will have been married for five years. (Jedenastego sierpnia bieżącego roku będziemy razem już pięć lat.)
When the mountaineers get back to the base, they'll have been in the snowstorm for two days. (Kiedy alpiniści wrócą do bazy, będą w burzy śnieżnej już dwa dni.)

Czas future perfect continuous: budowa i zastosowanie

Budowa

Zdania oznajmujące: I will have been painting (I'll have been painting)
Zaprzeczenie: I will not have been painting (I won't have been painting)
Pytania: Will you have been painting?)
Pytania przeczące: Will you not have been painting? (Won't you have been painting?)

Język angielski tworzy czas future perfect continuous za pomocą czasownika will, przeszłego bezokolicznika czasownika to be (have been) i imiesłowu teraźniejszego czasownika znaczeniowego (doing). W pierwszej osobie liczby pojedynczej i mnogiej można użyć także shall, ale ta forma we współczesnym języku angielskim uważana jest za książkową.

Zastosowanie

W języku angielskim tym czasem opisuje się czynności, które będą trwać aż do określonego momentu w przyszłości. Ten moment podobnie jak w czasie simple bywa poprzedzony przyimkiem by, jakimś wyrazem czasowym albo innym przyszłym wydarzeniem.
I'll go home on 20 June. By then I'll have been staying at this hotel for a fortnight. (Pojadę do domu 20 czerwca. Do tego czasu będę mieszkać w tym hotelu już czternaście dni.)
When you arrive, we'll have been waiting in the classroom all day. (Kiedy ty przyjedziesz, my będziemy czekać w klasie już cały dzień.)

Czas future perfect continuous w języku angielskim stosuje się do opisywania niedokończonego wydarzenia, które odbywa się nieprzerwanie, w jednym ciągu. Jeżeli odbywa się w kilku odcinkach czasu albo rozdzielimy je (opisujemy więcej czynności), musimy użyć czasu simple, ponieważ chodzi o pojedyncze zakończone czynności.

Porównaj
When I am sixty, I'll have been building houses for thirty years. (Kiedy będę mieć sześćdziesiątkę, będę budować domy już trzydzieści lat . Chodzi o jedną niedokończoną nieprzerwaną czynność.)
When I am sixty, I'll have built more than fifty houses. (Kiedy będę mieć sześćdziesiątkę, będę mieć wybudowanych więcej niż pięćdziesiąt domów. Mówimy o pięćdziesięciu domach, które budowaliśmy, chodzi zatem o zakończone pojedyncze czynności.)
By 5 o'clock I'll have been washing this car an hour and a half. (Przed piątą godziną będę myć to auto już półtorej godziny. Niedokończona nieprzerwana czynność.)
By 5 o'clock I'll have washed this car and replaced the tyres. (Do piątej godziny umyję to auto i wymienię opony. Dwie pojedyncze zakończone czynności.)

Nasz typ