Modální slovesa
Must, mustn't, needn't
have to

Anglická modální slovesa must, mustn't, needn't, have to

Cvičení 1. Must - mustn't.
Cvičení 2. Must - have to.
Cvičení 3. Must - needn't.

Modální slovesa v angličtině Gramatická pravidla s příklady a testy k provičování.

Must, mustn't, needn't, have to: cvičení 1 - 3

Modální slovesa must, mustn't, needn't

Must

 1. Vyjadřuje povinnost, kterou ukládáme sami sobě nebo jiné osobě. Jde vždy o naši vůli.
  I must tidy my room. It looks awful. - Musím si uklidit pokojíček. Vypadá hrozně.
  You must help me. - Musíš mi pomoci.
 2. Vyjadřuje důrazné doporučení.
  You must go to bed. You are tired. - Musíš jít do postele. Jsi unavený.
 3. Vyjadřuje jistotu mluvčího, jeho přesvědčení.
  They must be very happy now. - Jistě jsou teď moc šťastní.

Must not

Must not vyjadřuje zákaz. Podobně jako u must můžeme zakazovat sami sobě nebo jiné osobě.
I mustn't eat so much. - Nesmím tolik jíst.
You mustn't go out today. - Dnes nesmíš jít ven.

Need not

Opakem k you must (musíš) je you need not (nemusíš).
You needn't help me. - Nemusíš mi pomáhat.
He needn't worry about it. - Nemusí si s tím dělat starosti.

Must - have to

Must, jak je uvedeno výše, má význam příkazu. Přikazujeme přitom sami sobě nebo jiné osobě.
I want to improve my English. I must do my homework. - Chci si zlepšit angličtinu. Musím si udělat domácí úkol. (Chci to já sám.)
You are ill. You must take these pills. - Jste nemocen. Musíte brát tyto prášky. (Říká doktor v ordinaci.)

Have to naopak vyjadřuje, že příkaz vydal někdo jiný nebo že to vyžadují objektivní okolnosti.
I can't go out. I have to do my homework first. - Nemohu jít ven. Musím si nejdřív udělat domácí úkol. (Nic jiného mi nezbývá.)
I am ill. I have to take these pills. - Jsem nemocen. Musím brát tyto prášky. (Oznamuji, co mi nařídil doktor.)
Záporem k have to je do not have to.
Students in Germany don't have to wear school uniforms. - Studenti v Německu nemusejí nosit uniformy. (Nikdo to nenařizuje.)
Rovněž otázka s have to se tvoří pomocí do
Do I have to sign this form? - Musím podepsat tento formulář? (Je to nezbytné?)

Poznámka

Významový rozdíl mezi must a have to existuje jen v přítomném čase. V jiných časech se vždy používá have to.
I had to get up early. - Musel jsem vstávat brzy.
We have always had to get up early. - My jsme vždycky museli vstávat brzy.
You didn't have to apologize. - Nemusel ses omlouvat.
Did John have to go to work? - Musel jít John do práce?


 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.