Anglická gramatika
testy, přehledy, PDF

Anglická gramatika

 • online testy a přehledy anglické gramatiky
 • PDF ke stažení zdarma
 • pro začátečníky i pokročilé

Náš tip:

PDF cvičebnice: Anglická gramatika

PDF učebnice: Přehled anglické gramatiky


Přehled anglické gramatiky (PDF ke stažení)

Nepřehlédněte: Testy z anglické gramatiky PDF Procvičování s klíčem pro začátečníky i pokročilé.

Pravidla anglické gramatiky:

Anglické časy

Přehled časů v angličtině:

 • Přítomný čas prostý a průběhový
 • Minulý čas prostý a průběhový
 • Budoucí čas prostý a průběhový
 • Předpřítomný čas prostý a průběhový
 • Předminulý čas prostý a průběhový
 • Předbudoucí čas prostý a průběhový

Nepravidelná slovesa PDF 1

Anglická nepravidelná slovesa pro začátečníky až středně pokročilé.

Nepravidelná slovesa PDF 2

Nepravidelná slovesa pro pokročilé.

Modální slovesa (gramatika PDF)

Can, may, must v kladném a záporném tvaru:

 • I can swim very well (schopnost). We can help you (možnost). It can be John (pravděpodobnost). You can take it (svolení).
 • May I smoke here (svolení)? They may come tomorrow (předpoklad).
 • You must go there (povinnost). You must see the film (doporučení). It must be John (jistota).

Trpný rod (gramatika PDF)

Formy trpného rodu v anglických časech:

 • The car is repaired. (přítomný prostý)
 • The houses are being built. (přítomný průběhový)
 • My laptop was broken. (minulý prostý)
 • The road was being cleared. (minulý průběhový)
 • The parcel will be sent in time. (budoucí prostý)
 • The report has been finished. (předpřítomný)
 • The painting had been stolen. (předminulý)
 • I would be tired. (podmiňovací způsob přítomný)
 • The film would have been made. (podmiňovací způsob minulý)

Rozkazovací způsob (gramatika PDF)

Rozkazovací způsob v první, druhé a třetí osobě:

 • Let me do it. Let's stay here. (první osoba)
 • Open your books. Don't sit down. (druhá osoba)
 • Let him go. Let them join us. (třetí osoba)
 • Do be quiet. (důrazný rozkaz)

Podmiňovací způsob (gramatika PDF)

Podmiňovací způsob přítomný a minulý:

 • It would help me. You should do it. You ought to do it. Dan could | might come tonight. (podmiňovací způsob přítomný)
 • It would have helped me. You should have done it. You ought to have done it. Dan could | might have come yesterday night. (podmiňovací způsob minulý)

Infinitiv a gerundium (gramatika PDF)

Gerundium, infinitiv s 'to' a infinitiv bez 'to':

 • We hope to come on time. (infinitiv s 'to')
 • They made me stand up. (infinitiv bez 'to')
 • He admitted smashing the window. (gerundium)
 • I stopped to smoke. I stopped smoking. (infinitiv a gerundium s odlišným významem)

Podmínkové věty (gramatika PDF)

Nulový, první, druhý, třetí a smíšený kondicionál:

 • If I go to school, I get up at seven. (nulový kondicionál)
 • If he studies hard, he'll pass the exams. (první kondicionál)
 • If I had more time, I would help you. (druhý kondicionál)
 • If he had met her, he would have told her. (třetí kondicionál)
 • If he had left immediately, he would be here now. (smíšený kondicionál)
 • Were I in your position, I would accept it. (kondicionál tvořený změnou slovosledu)

Časové věty (gramatika PDF)

Vyjádření budoucnosti v časových větách:

 • I'll do it when I come back home. (přítomný prostý místo budoucího)
 • While we are cutting the grass you'll pick the apples. (přítomný průběhový místo budoucího)
 • As soon as they have repaired our car we will go for a trip. (předpřítomný prostý místo předbudoucího)

Vztažné věty (gramatika PDF)

Vztažné věty definující, nedefinující a připojující (who, which, that, whose, whom):

 • The man who called you has just arrived. This is the book which I wanted. Are you the boy that lives next door? The river whose bridge is in front of us is called the Cam. The man whom I met yesterday... (definující vztažné věty)
 • My father, who is 65 now, still works. His car, which cost nearly 20,000 dollars, is broken. (nedefinující vztažné věty)
 • I gave the letter to James, who sent it to London. She passed me the salt, which fell on the floor. (připojující vztažné věty)

Předmět přímý a nepřímý (gramatika PDF)

Předmět přímý a nepřímý v anglických větách:

 • Sarah never eats meat. (předmět přímý)
 • Please, call me tomorrow. (předmět nepřímý)
 • They gave Harold a new car. They gave him a new car. (nepřímý a přímý)
 • They gave a new car to Harold. They gave it to him. (přímý a nepřímý)

Nepřímá otázka (gramatika PDF)

Přímé a nepřímé otázky v angličtině:

 • What did she want? Where was it? (přímé otázky)
 • Can you tell me what she wanted? Do you remember where it was? (nepřímé otázky)

Nepřímá řeč (gramatika PDF)

Přímá a nepřímá řeč, otázky a rozkazovací věty v nepřímé řeči:

 • "I never understand you," she told me. (přímá řeč) - She told me she never understood me. (nepřímá řeč)
 • Mary: "Greg came yesterday." (přímá řeč) - Mary said that Greg had come the day before. (nepřímá řeč)
 • "What time did it start?" he said. (otázka v přímé řeči) - He wanted to know what time it had started. (otázka v nepřímé řeči)
 • "Get up!" he said. (rokazovací věta) - He told me to get up. (rozkazovací věta v nepřímé řeči)
 • "Make coffee, please," he said. (žádost) - He asked me to make coffee. (žádost v nepřímé řeči)

Základní anglická gramatika pro samouky pro začátečníky i pokročilé.