Anglická gramatika

Anglická gramatika - cvičení a přehledy

Angličtina - gramatika:

  • anglická gramatika s pravidly a příklady
  • online cvičení s vyhodnocením

Anglická gramatika na e-gramatica.com je zaměřená na časy v angličtině, slovesné formy a stavbu věty pro začátečníky i pokročilé. Výuka je rozdělena do lekcí tak, aby bylo možno si procvičit jednotlivé gramatické jevy opakovaně.

Každá lekce obsahuje:

  • online cvičení s nápovědou a vyhodnocením
  • pravidla anglické gramatiky

Cvičení (online testy) a gramatické přehledy:

Časy v angličtině Srovnání v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

Going to vs přítomný čas Formy vyjadřování budoucnosti.

Modální slovesa can, may, must Vysvětlení a procvičení rozdílů.

Nepravidelná slovesa Základní a úplný seznam ke stažení, procvičování.

Trpný rod Tvoření a užití ve všech časech.

Rozkazovací způsob Kladné i záporné formy ve všech osobách.

Podmiňovací způsob Přítomný (would be) a minulý (would have been).

Infinitiv a gerundium (-ing) Jak se tvoří a přehled výrazů, které se s nimi pojí.

Podmínkové věty (if) Všechny typy s vysvětlením a procvičením rozdílů.

Časové věty Vyjádření budoucnosti v časových větách.

Vztažné věty Užití zájmen who, which, that, whose a whom v anglické větě.

Předmět přímý a nepřímý Dvojí předmět v anglické větě a jeho slovosled.

Nepřímá otázka Rozdíl mezi otázkou přímou a nepřímou.

Nepřímá řeč Souslednost časů, užití zájmen, času a místa v nepřímé řeči.

Anglická gramatika PDF

Testy ke stažení v PDF:

Gramatické testy PDF Testy z anglické gramatiky s klíčem pro začátečníky i pokročilé.

Anglické časy - stručný přehled:

Anglické časy PDF - stručný přehled všech časů s příklady užití.

Nepravidelná slovesa:

Přehled nepravidelných sloves - PDF 1 Nejpoužívanější nepravidelná slovesa pro začátečníky až středně pokročilé.

Přehled nepravidelných sloves - PDF 2 Anglická nepravidelná slovesa pro pokročilé (úplný přehled).

Podrobná pravidla s příklady v PDF:

Přítomný prostý a průběhový I go, he goes - I am going, he is going

Přítomný čas a be going to pro vyjádření budoucnosti I am going to study, he is going to study

Minulý prostý a průběhový I worked, he went - I was working, he was working

Předpřítomný prostý a průběhový I have lived, he has done - I have been living, he has been doing

Předminulý prostý a průběhový I had stayed, he had written - I had been staying, he had been writing

Budoucí prostý a průběhový I will drive, he will travel - I will be driving, he will be travelling

Předbudoucí prostý a průběhový I will have played, he will have built - I will have been playing, he will have been building

Specifické užití anglických časů:

Trpný rod I am informed, you are seen, it is built - I am being informed, it is beig built

Podmínkové věty I would go if I could - he would have passed if he had prepared

Časové věty I will meet him when I am in London. We will tell her before she comes.

Nepřímá řeč 'I am hungry.' - I said I was hungry. 'We were happy.' - They said they had been happy.

Slovesné formy a stavba věty:

Modální slovesa can, may, must Can you help me? May I ask you? You must tell me.

Rozkazovací způsob Stand up. Don't speak. Let's take it. Let him join us.

Podmiňovací způsob I would do it. He would agree. - I would have done it. He would have agreed.

Infinitiv a gerundium I need to wash it - It needs washing. He tried to escape. - He tried playing his new guitar.

Vztažné věty The man who... The car that | which... The boy whose...

Předmět přímý a nepřímý I bought her a present. - I bought a present for her.

Nepřímá otázka I'd like to know why you are here. I wonder what you are doing.

Tip pro vás: Anglická gramatika (pravidla s příklady) je online také v každé lekci současně s testy z angličtiny.