Angličtina - časy

Časy v angličtině:

  • čas přítomný, minulý a budoucí
  • čas předpřítomný, předminulý a předbudoucí

Časy v angličtině - přehled v tabulce

  1. Přehled všech anglických časů.
  2. Základní vysvětlení s typickými příklady.
  3. Odkazy na podrobná gramatická pravidla a cvičení.

Viz také:

Pravidla anglické gramatiky PDF - podrobná pravidla ke stažení a k tisku.

Anglické časy PDF - stručný přehled s příklady užití.

Přítomný čas prostýPřítomný čas průběhový
1. Opakovaný děj:
I play golf every week.
1. Děj probíhající právě teď:
I am playing golf now.
2. Trvalá pravda:
Lions live in Africa.
2. Dočasná aktivita:
We are staying at the hotel this week.
3. Budoucí děj daný časovým rozvrhem:
The bus departs at 10.
3. Předem naplánovaná akce v budoucnosti:
He is going to the cinema tonight.
Přítomný čas prostý a průběhový
Všechny formy a užití s názornými příklady.
Minulý čas prostýMinulý čas průběhový
1. Opakovaný děj:
We worked in Leeds last year.
1. Děj probíhající v minulém okamžiku:
We were working at 6 o'clock.
2. Dokončený jednorázový děj:
I had a shower in the morning.
2. Nedokončený jednorázový děj:
I was having a shower when the phone rang.
3. Líčení po sobě jdoucích dějů:
Bill came home. He took off his coat and went to the kitchen.
3. Popis situace:
Bill was smiling. He was thinking about his puppy.
Minulý čas prostý a průběhový
Všechny formy a užití s názornými příklady.
Budoucí čas prostýBudoucí čas průběhový
1. Obecný záměr:
I will move to Britain sooner or later.
1. Děj probíhající v budoucím okamžiku:
I will be driving to work at 6 o'clock.
2. Předpoklad mluvčího:
I hope he will do it for you.
2. Předpokládaný rutinní děj:
Everyone will be using smartphones in future.
3. Okamžité rozhodnutí:
The bag is too heavy. I will help you.
Budoucí čas prostý a průběhový
Všechny formy a užití s názornými příklady.
Předpřítomný čas prostýPředpřítomný čas průběhový
1. Děj začal v minulosti a pokračuje do přítomnosti:
We have lived here since last year.
1. Děj trvá z minulosti do současnosti a stále nekončí:
It has been raining all day.
2. Zkušenost z minulosti ovlivňující současnost:
I have already seen the film.
2. Děj trvá z minulosti a právě končí:
I'm tired because I have been working so hard.
3. Výsledek minulého děje v současnosti:
He has bought a house.
Předpřítomný čas prostý a průběhový
Všechny formy a užití s názornými příklady.
Předminulý čas prostýPředminulý čas průběhový
1. Děj začal před daným okamžikem v minulosti a pokračoval až do toho okamžiku:
When I met Mary, she had been in Madrid for a week.
1. Děj začal před daným okamžikem v minulosti, pokračoval do toho okamžiku a stále nekončil:
At 9 o'clock I had been waiting for two hours.
2. Děj, který skončil před daným okamžikem v minulosti:
He moved to Dallas because he had changed his job.
2. Děj začal před daným okamžikem v minulosti a v tom okamžiku končil:
Josh sat down. He had been cutting the grass all morning.
Předminulý čas prostý a průběhový
Všechny formy a užití s názornými příklady.
Předbudoucí čas prostýPředbudoucí čas průběhový
1. Děj bude pokračovat až do daného okamžiku v budoucnosti:
When I return home, I will have been away for a year.
1. Děj bude pokračovat do daného okamžiku v budoucnosti a ještě neskončí:
In June we will have been travelling around the world for five months.
2. Děj bude dokončen před daným okamžikem v budoucnosti:
She will have written her book by the end of this year.
2. Děj bude pokračovat do daného okamžiku v budoucnosti a v něm skončí:
I will leave my office at 6 o'clock. By then I will have been working on my computer all day.
Předbudoucí čas prostý a průběhový
Všechny formy a užití s názornými příklady.

Anglické časy - procvičování

Prostá versus průběhová forma:

Test na přítomné časy Vyberte prostou nebo průběhovou formu.

Test na minulé časy Doplňte správné tvary (příběh Jamese a zatoulaného psa).

Test na předpřítomné časy Doplňte věty slovesy v závorkách.

Test na předminulé časy Utvořte krátké dialogy.

Test na budoucí časy Opravte chyby ve větách.

Test na předbudoucí časy Přiřaďte k sobě správné části vět.

(Další testy najdete v menu.)

Procvičování rozdílných časů:

Přítomný čas + going to pro budoucnost Doplňte do vět slova v závorkách.

Minulý + předpřítomný čas Vyberte správnou možnost.

Přítomný + minulý + předpřítomný čas Přiřaďte k sobě odpovídající věty.

Minulý + předminulý čas Doplňte věty tak, aby měly stejný význam.

Budoucí + předbudoucí čas Vyberte prosté nebo průběhové formy těchto časů.

(Další testy z anglické gramatiky najdete v menu.)

Testy ke stažení v PDF:

PDF testy ke stažení Testy s klíčem pro začátečníky i pokročilé.