Anglické citáty od největších anglicky mluvících autorů:

Be true to your work, your word, and your friend. (Henry David Thoreau)
Dostůj své práci, svému slovu a svému příteli.

Be great in act, as you have been in thought. (William Shakespeare)
Buď velký v činech, jako jsi v myšlenkách.

Success is the ability to go from one failure to another with no loss of enthusiasm. (Winston Churchill)
Úspěch znamená schopnost jít od jednoho neúspěchu k druhému, aniž ztratíte nadšení.

You must be the change you wish to see in the world. (Mahatma Gandhi)
Ty musíš být tou změnou, kterou si přeješ vidět ve světě.

If winter comes, can spring be far behind? (Percy Bysshe Shelley)
Jestliže zima přichází, může být jaro daleko za námi?

I have not failed. I've just found 10,000 ways that won't work. (Thomas Alva Edison)
Neselhal jsem. Pouze jsem našel 10 000 postupů, které nebudou fungovat.

Every cloud has a silver lining. (anglické přísloví)
Na všem špatném se dá najít i něco dobrého.

I want to be beautiful, make you stand in awe, look inside my heart and be amazed. (Bethany Dillon)
Chci být krásná, chci vás přimět, abyste se zastavili v úžasu, nahlédli do mého srdce a byli ohromeni.

Pride comes before a fall. (anglické přísloví)
Pýcha předchází pád.

Take everything you like seriously, except yourselves. (Rudyard Kipling)
Berte všechno, co máte rádi, vážně, kromě sebe sama.

Anglické citáty o lásce 

Tis better to have loved and lost than never to have loved at all. (Alfred Lord Tennyson)
Je lépe milovat a ztratit než vůbec nikdy nemilovat.

He that falls in love with himself will have no rivals. (Benjamin Franklin)
Ten, kdo se zamiluje sám do sebe, nebude mít žádné soky.

To fear love is to fear life, and those who fear life are already three parts dead. (Bertrand Russell)
Bát se lásky znamená bát se života a ti, kdo se bojí života, jsou už ze tří čtvrtin mrtví.

Passion makes the world go round. Love just makes it a safer place. (Ice-T)
Vášeň hýbe světem. Láska ho jen činí bezpečnějším místem.

Love me, love my dog. (anglické přísloví)
Miluj mě i mého psa.

If you love someone, set them free. If they come back, they're yours; if they don't, they never were. (Richard Bach)
Jestliže někoho milujete, propusťte ho na svobodu. Pokud se vrátí, je váš, pokud ne, nikdy vám nepatřil.

If you live to be a hundred, I want to live to be a hudred minus one day so I never have to live without you. (A. A. Milne)
Pokud se ty dožiješ sta let, já se chci dožít sta let mínus jeden den, abych nikdy nemusel žít bez tebe.

How on earth are you ever going to explain in terms of chemistry and physics so important a biological phenomenon as first love? (Albert Einstein)
Jak proboha chcete někdy chemicky a fyzikálně vysvětlit tak důležitý biologický jev, jako je první láska?

American women expect to find in their husbands a perfection that English women only hope to find in their butlers. (William Somerset Maugham)
Americké ženy předpokládají u svých mužů stejnou dokonalost, jakou anglické ženy pouze doufají najít u svých majordomů.