Angličtina - časy
testy + přehled časů

Časy v angličtině

 • testy k procvičování
 • gramatické přehledy s příklady
 • PDF ke stažení zdarma
 • všechny anglické časy v tabulce

Náš tip:

PDF cvičebnice: Anglická gramatika

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Přítomné časy v angličtině

Přítomný čas prostý a průběhový

 • Užití obou časů a procvičování rozdílů.

Přítomný čas prostý

 • Otázky s do/does, záporné věty s don't/doesn't, třetí osoba -s, -es, ies.

Přítomný čas průběhový

 • Věty oznamovací, tázací a záporné.

Minulé časy v angličtině

Minulý čas prostý a průběhový

 • Užití obou forem a testy k procvičování.

Minulý čas prostý

 • Pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky (Did you go?) a zápor (I didn't go).

Minulý čas průběhový

 • Věty oznamovací a otázky, cvičení na překlad vět.

Budoucí časy v angličtině

Budoucí čas prostý a průběhový

 • Srovnání obou forem a procvičování.

Budoucí čas prostý

 • Will/won't ve větách oznamovacích, tázacích a záporných.

Budoucí čas průběhový

 • Will be going/Won't be going v oznamovacích větách, otázkách a záporu.

Předpřítomný čas v angličtině

Předpřítomný čas prostý a průběhový

 • Užití obou časů a jejich procvičování.

Předpřítomný čas prostý

 • Užití předpřítomného času ve srovnání s časem přítomným a minulým.

Předpřítomný čas průběhový

 • Užití v typických větách, vysvětlení rozdílů mezi prostou a průběhovou formou.

Předminulý čas v angličtině

Předminulý čas prostý a průběhový

 • Vysvětlení a procvičování rozdílů.

Předminulý čas prostý

 • Předminulý čas, jeho srovnání s časem předpřítomným a minulým.

Předminulý čas průběhový

 • Užití v oznamovacích, tázacích a záporných větách.

Předbudoucí čas v angličtině

Předbudoucí čas prostý a průběhový

 • Srovnání obou časů, testy k procvičování.

Předbudoucí čas prostý

 • Užití prosté formy v typických anglických větách.

Předbudoucí čas průběhový

 • Průběhová forma předbudoucího času, její vysvětlení a procvičování.

Going to vs will vs přítomné časy

Going to

 • Vyjádření záměru nebo jistoty mluvčího.

Going to, will a přítomný čas průběhový

 • Rozdíly v použití těchto forem k vyjádření budoucnosti.

Going to, přítomný čas prostý a průběhový

 • Srovnání going to a přítomných časů užitých pro budoucí děje.

Přehled časů v angličtině

Všechny slovesné časy, jejich užití a typické příklady.

Přehledy v PDF ke stažení:

Přítomný čas (PDF) I go, he goes + I am going, he is going

Minulý čas (PDF) I worked, he went + I was working, he was working

Budoucí čas (PDF) I will drive, he will travel + I will be driving, he will be travelling

Předpřítomný čas (PDF) I have lived, he has done + I have been living, he has been doing

Předminulý čas (PDF) I had stayed, he had written + I had been staying, he had been writing

Předbudoucí čas (PDF) I will have played, he will have built + I will have been playing, he will have been building

Going to vs přítomný čas (PDF) I am going to leave + I am leaving at 10.30 + It leaves at 10.30

Testy v PDF ke stažení:

Testy na časy v PDF Procvičování anglických časů s klíčem pro začátečníky i pokročilé.

PDF tabulka:

Tabulka anglických časů (PDF) ke stažení zdarma.

Přítomný čas prostýPřítomný čas průběhový
1. Opakovaný děj:
I play golf every week.
1. Děj probíhající právě teď:
I am playing golf now.
2. Trvalá pravda:
Lions live in Africa.
2. Dočasná aktivita:
We are staying at the hotel this week.
3. Budoucí děj daný časovým rozvrhem:
The bus departs at 10.
3. Předem naplánovaná akce v budoucnosti:
He is going to the cinema tonight.
Minulý čas prostýMinulý čas průběhový
1. Opakovaný děj:
We worked in Leeds last year.
1. Děj probíhající v minulém okamžiku:
We were working at 6 o'clock.
2. Dokončený jednorázový děj:
I had a shower in the morning.
2. Nedokončený jednorázový děj:
I was having a shower when the phone rang.
3. Líčení po sobě jdoucích dějů:
Bill came home. He took off his coat and went to the kitchen.
3. Popis situace:
Bill was smiling. He was thinking about his puppy.
Budoucí čas prostýBudoucí čas průběhový
1. Obecný záměr:
I will move to Britain sooner or later.
1. Děj probíhající v budoucím okamžiku:
I will be driving to work at 6 o'clock.
2. Předpoklad mluvčího:
I hope he will do it for you.
2. Předpokládaný rutinní děj:
Everyone will be using smartphones in future.
3. Okamžité rozhodnutí:
The bag is too heavy. I will help you.
Předpřítomný čas prostýPředpřítomný čas průběhový
1. Děj začal v minulosti a pokračuje do přítomnosti:
We have lived here since last year.
1. Děj trvá z minulosti do současnosti a stále nekončí:
It has been raining all day.
2. Zkušenost z minulosti ovlivňující současnost:
I have already seen the film.
2. Děj trvá z minulosti a právě končí:
I'm tired because I have been working so hard.
3. Výsledek minulého děje v současnosti:
He has bought a house.
Předminulý čas prostýPředminulý čas průběhový
1. Děj začal před daným okamžikem v minulosti a pokračoval až do toho okamžiku:
When I met Mary, she had been in Madrid for a week.
1. Děj začal před daným okamžikem v minulosti, pokračoval do toho okamžiku a stále nekončil:
At 9 o'clock I had been waiting for two hours.
2. Děj, který skončil před daným okamžikem v minulosti:
He moved to Dallas because he had changed his job.
2. Děj začal před daným okamžikem v minulosti a v tom okamžiku končil:
Josh sat down. He had been cutting the grass all morning.
Předbudoucí čas prostýPředbudoucí čas průběhový
1. Děj bude pokračovat až do daného okamžiku v budoucnosti:
When I return home, I will have been away for a year.
1. Děj bude pokračovat do daného okamžiku v budoucnosti a ještě neskončí:
In June we will have been travelling around the world for five months.
2. Děj bude dokončen před daným okamžikem v budoucnosti:
She will have written her book by the end of this year.
2. Děj bude pokračovat do daného okamžiku v budoucnosti a v něm skončí:
I will leave my office at 6 o'clock. By then I will have been working on my computer all day.