Nedefinující vztažné věty

Nedefinující vztažné věty v angličtině + procvičování

Nepřehlédněte:

Vztažné věty definující
Gramatická pravidla s příklady a cvičení 1 - 4.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Vztažné věty nedefinující: cvičení 1 - 2

Vztažné věty nedefinující

V angličtině existují vztažné věty trojího druhu: definující, nedefinující a připojující. V této kapitole jsou popsány nedefinující a připojující vztažné věty, jiná kapitola (viz odkaz výše) je věnována definujícím vztažným větám.

Vztažné věty nedefinující

Mohou být nazývány také neurčující nebo nerestriktivní. Pouze popisují podstatné jméno nebo zájmeno v předcházející větě, ale nedefinují je, blíže je neurčují. Na rozdíl od definujících vztažných vět musí být odděleny čárkami. Pro osoby se užívá výhradně who, whom, pro věci which, pro osoby i věci přivlastňovací whose.
My father, who is 65 now, still works. - Můj otec, kterému je teď 65 let, dosud pracuje.
Ann, whom I admire, is not right in this case. - Anna, kterou já obdivuji, tentokrát nemá pravdu.
Their garden, which is near here, looks beautiful. - Jejich zahrada, která je blízko odtud, vypadá překrásně.
Pam, whose children go to school now, is not so busy. - Pam, jejíž děti už chodí do školy, nemá tolik práce.
The English online, whose tests I use for free, is not accessible now. - Angličtina online, jejíž testy zdarma používám, teď není dostupná.

Tyto anglické vztažné věty pouze doplňují informaci obsaženou ve větě hlavní, přidávají nějakou další informaci. Pokud je vynecháme, obsah sdělení, na rozdíl od vět definujících, zůstane nadále srozumitelný. Tento typ je poměrně formální a obvykle se vyskytuje v psané podobě.

Srovnejte:
Definující vztažná věta: My friend who lives in Leeds is twenty years old.
(Vedlejší věta who lives in Leeds blíže definuje, o kterého přítele se jedná, a není oddělena čárkami.)

Nedefinující vztažná věta: My brother, who is twenty years old, lives in Dover.
(Vedlejší věta who is twenty years old nedefinuje, o kterého bratra se jedná. Pouze popisuje jeho věk a je oddělena čárkami.)

Připojující vztažné věty

Jsou to vztažné věty, které nedefinují ani nepopisují, ale rozvíjejí předchozí obsah, připojují k němu nějakou dodatečnou informaci. V angličtině se nazývají connective relative clauses.
She passed me the salt, which fell on the floor. - Podala mi sůl a ta spadla na zem.
I gave the letter to James, who sent it to London. - Předal jsem dopis Jamesovi, který ho poslal do Londýna.

Z hlediska užití není prakticky třeba rozlišovat mezi druhým a třetím typem, neboť zde platí stejná pravidla. Používají se stejná vztažná zájmena a vedlejší věta je vždy oddělena čárkou.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.