Vztažné věty

Vztažné věty v angličtině + procvičování

Nepřehlédněte:

Nedefinující vztažné věty
Vysvětlení s příklady a procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Definující vztažné věty: cvičení 1 - 4

Vztažné věty v angličtině

V angličtině existují vztažné věty trojího druhu: definující, nedefinující a připojující. V této kapitole jsou popsány definující vztažné věty, jiná kapitola (viz odkaz výše) je věnována nedefinujícím a připojujícím vztažným větám.

Definující vztažné věty

Mohou být také nazývány určující nebo restriktivní. Definují (určují) podstatné jméno nebo zájmeno v předcházející větě. Jsou nezbytné k pochopení významu předcházejícího sdělení a jsou v angličtině nejčastěji uvozeny vztažnými zájmeny who, which, that. Tento typ nikdy neoddělujeme čárkami.

Who pro osoby
I saw the girl who was outside our house. Viděl jsem tu dívku, která byla před naším domem.

Which pro věci
This is the book which I wanted. Toto je ta kniha, kterou jsem chtěl.

That pro osoby i věci
Are you the boy that lives next door? Jsi ten kluk, který bydlí vedle?
Can you see the tree that has no leaves? Vidíš ten strom, který nemá listí?
That je méně formální než who nebo which.

Poznámka
Místo who můžeme použít také whom, které je předmětem slovesa. Je ale velmi formální, proto se v hovorové angličtině dává přednost who nebo that.
The man whom I met... Muž, kterého jsem potkal...
The man who I met...
The man that I met...

Zájmeno ale můžeme také úplně vypustit, což je v hovoru nejběžnější forma. Je to ovšem možné jen v případě, že podměty v hlavní a vedlejší větě jsou různé.
The student you saw in Oxford is my neighbour. Student, kterého jsi viděl v Oxfordu, je můj soused.
(Zde jsou dva různé podměty: the student a you.)

Pokud je podmět v obou částech souvětí stejný, vztažné zájmeno nemůžeme vypustit, protože je podmětem vedlejší věty.
The pen that is on the desk is new. To pero, které je na lavici, je nové.
(The pen je jediným podmětem.)

Whose pro osoby a věci
Whose je přivlastňovacím zájmenem a nemůže ho nahradit jiné vztažné zájmeno, ani ho není možno vypustit.
It is a story about a boy whose parents got divorced. Je to příběh o chlapci, jehož rodiče se rozvedli.
The river whose bridge is in front of us is called the Cam. Ta řeka, jejíž most vidíme před sebou, se jmenuje Cam.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.