Trpný rod

Trpný rod v angličtině + procvičování

Nepřehlédněte:

Trpný rod - přítomný čas
Přítomný čas prostý a průběhový v trpném rodě, cvičení 1 - 3.

Trpný rod - minulý čas
Minulý čas prostý a průběhový v trpném rodě, procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Trpný rod: cvičení 1 - 6

Trpný rod v angličtině

Forma

Trpný rod se tvoří v angličtině pomocí slovesa být (be) v příslušném čase a příčestí trpného. Příčestí trpné má u pravidelných sloves stejný tvar jako minulý čas (worked, played), u nepravidelných sloves jsou tvary různé (done, written, cut).

Přítomný čas prostý: The house is built. - Dům je postaven.
Přítomný čas průběhový: A new house is being built. - Staví se nový dům.
Minulý čas prostý: The car was repaired. - Auto bylo opraveno.
Minulý čas průběhový: The car was being repaired. - Auto se opravovalo.
Předpřítomný čas: The film has been shooted. - Ten film už byl natočen.
Předminulý čas: It had been done before you came back. - Bylo to uděláno, než jste se vrátili.
Budoucí čas: It will be made. - Bude to vyrobeno.
Předbudoucí čas: The project will have been finished by Christmas. - Ten projekt bude dokončen do Vánoc.

Otázka se tvoří pouhou změnou slovosledu, zápor se tvoří stejně jako u příslušných časů slovesa být.
Otázka: Is the letter written? Was the letter written? Will the letter be written? Has the letter been written?
Zápor: The meal is not cooked. The meal has not been cooked. The meal will not be cooked.
Záporná otázka: Is the window not broken? (Isn't the window broken?) Has the window not been broken? (Hasn't the window been broken?)

Trpný rod ve větách s přímým a nepřímým předmětem

Ve větách, které obsahují současně předmět přímý (v češtině ve 4. pádě - koho, co) a předmět nepřímý (v češtině ve 3. pádě - komu, čemu) se na rozdíl od češtiny stává podmětem trpného rodu předmět nepřímý.

Činný rod: My friend sent me a letter. (me - předmět nepřímý, letter - předmět přímý)
Trpný rod: I was sent a letter by my friend. (Not: A letter was sent to me by my friend.)
Podobně:
Činný rod: They offered Trevor a place.
Trpný rod: Trevor was offered a place.

Díky tomu najdeme v angličtině konstrukce, které nejsou v češtině možné.

I am told that... - Říká se, že... Bylo mi řečeno, že...
It is thought that... - Má se za to, že...

Zvláštní případy

Po slovesech, po nichž následuje infinitiv bez to, se v trpném rodě většinou užívá infinitiv s to.

We saw them come. - Viděli jsme je přijít.
They were seen to come. - Byli spatřeni, jak přicházejí.
She made him do it. - Přiměla ho to udělat.
He was made to do it. - Byl přinucen to udělat.
Ale:
They let us go. - Nechali nás jít.
We were let go.

Užití

Činný a trpný rod se liší tím, že činný rod vždy obsahuje činitel děje, kdežto trpný rod tento činitel obsahovat nemusí.
Činný rod: Someone closed the door. - Někdo zavřel dveře.
Trpný rod: The door was closed. - Dveře se zavřely. (Dveře byly zavřené.)

Trpný rod se v angličtině užívá v těchto případech:

  1. Je-li děj důležitější než jeho činitel.
    The house was rebuilt two years ago. - Ten dům byl přestavěn před dvěma lety.
  2. Je-li činitel děje neznámý.
    My purse has been stolen. - Byla mi ukradena peněženka.
  3. Je-li ve větě všeobecný podmět - oni, lidé a podobně.
    A lot of black tea is drunk in Britain every year. - Každý rok se v Británii vypije spousta černého čaje.

Ve všech výše uvedených příkladech neznáme činitele děje, protože není uveden. Pokud chceme vyjádřit činitele děje, uvedeme ho na konci věty s předložkou by.
The flowers were planted by my mother. - Ty květiny byly zasazeny mou matkou.
Ale: The window was smashed with a stone. - Okno bylo rozbito kamenem.
(Kámen není činitel děje, ale pouhý nástroj. Ani v této větě nevíme, kdo okno rozbil).

Trpný rod je v angličtině znakem neosobního, formálního stylu, proto se často používá ve vyhláškách, oznámeních, návodech, v technických nebo vědeckých textech. Pokud chceme být osobnější, použijeme činného rodu.
The litter must be removed. - Odpadky musejí být odstraněny.
You must remove the litter. - Musíte odstranit odpadky.
English is spoken in this shop. - V tomto obchodě se mluví anglicky.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.