Všechna cvičení na těchto stránkách jsou interaktivní. Vyplňte odpovědi a potom si je zkontrolujte nebo se podívejte na správná řešení. Další online cvičení najdete v menu (viz test 2 a test 3). Stručná pavidla angličtiny najdete níže, podrobná jsou k dispozici v odkazu na konci každé stránky.

Angličtina: Rozkazovací způsob – test 1, cvičení 1 - 3

Cvičení online:

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Angličtina tvoří rozkazovací způsob různě v první, druhé a třetí osobě.

Rozkazovací způsob ve druhé osobě

Rozkazovací způsob ve druhé osobě jednotného i množného čísla se tvoří infinitivem bez částice to.

Be careful. - Buď opatrný.
Sit down, please. - Posaďte se prosím.
Take the first turning on the left. - Zahněte první odbočkou doleva.

Zápor se tvoří pomocí do not nebo don't a infinitivem bez částice to.

Do not sit down. - Nesedej si! Nesedejte si. Don't interrupt me, please. - Nepřerušujte mě, prosím.

Pokud se obracíme k více osobám, užijeme k jejich rozlišení zájmeno you.

You take these bags and you park the car. - Vy vezměte tato zavazadla a vy zaparkujte auto.
You wait here and I'll call the police. - Ty počkej tady a já zavolám policii.

V první osobě

Rozkazovací způsob v první osobě jednotného čísla se tvoří slovesem let a zájmenem me, v množném čísle se tvoří slovesem let a zájmenem us (zkrácená forma je let's).

Let me do it. - Nech mě to udělat.
Let us go. - Pojďme.
Let's call him right now. - Zavolejme mu hned teď.

Záporná forma se tvoří pomocí not.
Let us not be worried. - Nedělejme si s tím starosti.

V hovorové angličtině je možné v záporu užít také don't.

Don't let's be worried. - Nedělejme si s tím starosti.

Ve třetí osobě

Podobně jako v první osobě se tvoří slovesem let a příslušným předmětem.

Let him go. - Ať jde.
Let her do it on her own. - Ať to udělá sama.
Let them take it. - Ať to vezmou.

Záporná forma se ve třetí osobě zpravidla neužívá, protože je zastaralá. Podobný význam můžeme vyjádřit běžnějšími způsoby.

They mustn't stay here. - Nesmějí tady zůstat.
Mary is not to travel alone. - Marie nemá cestovat sama.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.