Rozkazovací způsob

Rozkazovací způsob v angličtině (všechny formy) + cvičení

Nepřehlédněte:

Důrazný a zdvořilý rozkaz
Jak vyjádřit důrazný rozkaz (Do be silent) a zdvořilý rozkaz (Stand up, will you?), cvičení 1 - 2.

Rozkaz v první a třetí osobě
Formy rozkazovacího způsobu v první a třetí osobě (Let me, Let's, Let him...) a jejich procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Rozkazovací způsob: cvičení 1 - 3 (všechny formy)

Rozkazovací způsob v angličtině (imperativ)

Angličtina tvoří rozkazovací způsob v první, druhé a třetí osobě následujícím způsobem.

1. Rozkazovací způsob ve druhé osobě jednotného i množného čísla se tvoří infinitivem bez částice to.
Be careful. - Buď opatrný.
Sit down, please. - Posaďte se prosím.
Take the first turning on the left. - Zahněte první odbočkou doleva.

Zápor se tvoří pomocí do not nebo don't a infinitivem bez částice to.
Do not sit down. - Nesedej si! Nesedejte si.
Don't interrupt me, please. - Nepřerušujte mě, prosím.

Pokud se obracíme k více osobám, užijeme k jejich rozlišení zájmeno you.
You take these bags and you park the car. - Vy vezměte tato zavazadla a vy zaparkujte auto.
You wait here and I'll call the police. - Ty počkej tady a já zavolám policii.

2. Rozkazovací způsob v první osobě jednotného čísla se tvoří slovesem let a zájmenem me, v množném čísle se tvoří slovesem let a zájmenem us (zkrácená forma je let's).
Let me do it. - Nech mě to udělat.
Let us go. - Pojďme.
Let's call him right now. - Zavolejme mu hned teď.

Záporná forma se tvoří pomocí not.
Let us not be worried. - Nedělejme si s tím starosti.

V hovorové angličtině je možné v záporu užít také don't.
Don't let's be worried. - Nedělejme si s tím starosti.

3. Rozkazovací způsob ve třetí osobě se podobně jako v první osobě tvoří slovesem let a příslušným předmětem (him, her, them).
Let him go. - Ať jde.
Let her do it on her own. - Ať to udělá sama.
Let them take it. - Ať to vezmou.

Záporná forma se ve třetí osobě zpravidla neužívá, pociťuje se jako zastaralá. Podobný význam můžeme vyjádřit běžnějšími způsoby.
They mustn't stay here. - Nesmějí tady zůstat.
Mary is not to travel alone. - Marie nemá cestovat sama.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.