Předmět přímý a nepřímý

Předmět přímý a nepřímý v angličtině + procvičování


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Angličtina: předmět přímý a nepřímý - cvičení 1 - 4

Předmět přímý a nepřímý

V angličtině může věta obsahovat dva předměty - předmět přímý a předmět nepřímý.

Srovnejte:

I sent Mary some flowers. Poslal jsem Marii květiny.
I sent some flowers to Mary. Poslal jsem květiny Marii.
(Flowers je předmět přímý, který vyjadřuje, co jsem poslal. V češtině je ve 4. pádě. Mary je předmět nepřímý a vyjadřuje, komu jsem to poslal.)

Podobně:

He made Susan a photo. Udělal Zuzaně fotku.
He made a photo for Sue.

Pravidla užití přímého a nepřímého předmětu v angličtině:

1. Je-li nepřímý předmět ve větě na prvním místě za slovesem, uvádíme ho bez předložky.

They gave Harold a new car. Dali Haroldovi nové auto.
(V této větě je novou informací to, co Harold dostal - nové auto. Nová informace se zařazuje na konec věty.)

2. Je-li nepřímý předmět ve větě za předmětem přímým, uvádíme ho s předložkou.

They gave a new car to Harold.
(V této větě je novou informací to, kdo dostal nové auto - Harold.)

3. Je-li v angličtině přímým předmětem zájmeno, uvádí se na prvním místě a po něm následuje předmět nepřímý s předložkou.

I bought it for my sister. Koupil jsem to své sestře.
Can you send it to him? Můžeš mu to poslat?
(Obrácené pořadí v tomto případě není možné. Nelze říci: I bought my sister it. Can you send him it?)

4. Jsou-li slovesa read, write použita pouze s předmětem nepřímým, musí být v angličtině uvozen předložkou to.

Please, read to me. Čti mi, prosím.
Ale:
Read me the letter.
(Nebo: Read the letter to me.) Přečti mi ten dopis.
I'll write to you soon. Brzy ti napíšu.
Ale:
I'll write you a letter. Napíšu ti dopis.
(Nebo: I'll write the letter to you.)

Slovesa promise, show, tell mohou být užita pouze s předmětem nepřímým, ale bez předložky.

I can't promise you. Nemohu ti to slíbit.
Show him. Ukaž mu to.
Can you tell me? Můžeš mi to říct?
(Všimněte si, že v češtině musí být na rozdíl od angličtiny v těchto případech předmět přímý vyjádřen.)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.