Podmiňovací způsob minulý

Podmiňovací způsob minulý + procvičování

Nepřehlédněte:

Podmiňovací způsob
Formy, užití a cvičení na podmiňovací způsob přítomný a minulý.

Podmiňovací způsob přítomný (would be)
Gramatická pravidla a cvičení na podmiňovací způsob přítomný.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Podmiňovací způsob minulý: cvičení 1 - 2

Podmiňovací způsob minulý

Minulý podmiňovací způsob se v angličtině tvoří pomocí modálního slovesa would, should, ought to, could, may, might a minulého infinitivu plnovýznamového slovesa (have gone, have played).

Oznamovací věta: I would have worked, he would have worked (I'd have worked)
Zápor: I would not have done, he would not have done (I wouldn't have done)
Otázka: Would I have said? Would he have said?
Záporná otázka: Would I not have been? Would he not have been? (Wouldn't I have been?)
Také v minulém podmiňovacím způsobu se může v první osobě užít místo would modální sloveso should, ale tento tvar se pociťuje jako zastaralý.

podmiňovacím způsobu

Podmiňovací způsob minulý vyjadřuje v angličtině děj, který za jistých podmínek mohl nastat v minulosti, ale neuskutečnil se.
Sam would have been a good doctor. But he did not finish his studies. - Sam by byl dobrý lékař. Ale nedokončil studia.
I wanted to have a party on Friday. Would you have come? - Chtěl jsem mít v pátek večírek. Přišel bys?

V češtině také existuje zvláštní tvar pro podmiňovací způsob minulý: Byl bych se to naučil. Na rozdíl od angličtiny se v češtině užívá tento tvar už jen zřídka.
Srovnejte:
She would lend me some money now. Půjčila by mi teď nějaké peníze.
She would have lent me some money then. Půjčila by mi tehdy nějaké peníze. (Byla by mi nějaké peníze půjčila.)
První věta hovoří o možnosti v přítomnosti, druhá o možnosti v minulosti.
Podobně:
I would do it. Will you help me? Udělal bych to. Pomůžeš mi?
I would have done it. But you didn't help me. Udělal bych to. Ale ty jsi mi nepomohl.

Stejně se v angličtině užívá podmiňovací způsob minulý u sloves should, could, might.
Srovnejte:
You should finish it. Měl bys to dokončit.
You should have finished it. Měl jsi to dokončit. (Ale nedokončil.)
We might have dinner. Snad bychom si mohli dát večeři.
We might have had dinner. Snad jsme si mohli dát večeři. (Nedali jsme si.)
They could fly tomorrow. Mohli by letět zítra.
They could have flown last week. Mohli letět minulý týden. (Ale neletěli.)

Might, could + minulý infinitiv (might have moved, could have done) se v angličtině užívají, jestliže spekulujeme o minulosti (co mohlo být, kdyby ...). Víme ale, že je to jen spekulace, ve skutečnosti k události nedošlo.
He might/could have died. But they rescued him. Mohl umřít. Ale zachránili ho.
He might/could have won. But he didn't buy a ticket. Mohl vyhrát. Ale nekoupil si los.
Srovnejte:
Spekulovat o minulosti můžeme také pomocí may + minulý infinitiv (may have sent), nejde ovšem o podmiňovací způsob. V tom případě ale nevíme, zda k události ve skutečnosti došlo nebo ne.
He may have died. Možná umřel.
He may have won. Možná vyhrál.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.