Podmiňovací způsob

Podmiňovací způsob v angličtině + procvičování

Nepřehlédněte:

Podmiňovací způsob přítomný (would be)
Gramatická pravidla a cvičení na podmiňovací způsob přítomný.

Podmiňovací způsob minulý (would have been)
Vysvětlení, srovnání s přítomnou formou a procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Podmiňovací způsob: cvičení 1 - 3 (přítomný a minulý)

Podmiňovací zůsob v angličtině

Anglický podmiňovací způsob se tvoří pomocí modálního slovesa would, should, could, might, ought to a přítomného nebo minulého infinitivu plnovýznamového slovesa (go, have gone).

Podmiňovací způsob přítomný

Oznamovací věta: I would go, he would go (I'd go, he'd go)
Zápor: I would not do, he would not do (I wouldn't do, he wouldn't do)
Otázka: Would I say? Would he say?
Záporná otázka: Would I not come? Would he not come? (Wouldn't I come? Wouldn't he come?)

Přítomný podmiňovací způsob vyjadřuje v angličtině děj, který by za jistých podmínek mohl nastat, a to v přítomnosti nebo budoucnosti.
Sam would be a good doctor. He must study at university. - Sam by byl dobrý lékař. Musí studovat na univerzitě.
I want to have a party on Friday. Would you come? - Chci mít v pátek večírek. Přišel bys?

Angličtina užívá would ve všech osobách. V první osobě jednotného i množného čísla je možno užít také should. Tento tvar se už dnes pociťuje jako knižní.
We should (would) send the message. Poslali bychom tu zprávu.

Should může ale v anglickém jazyce vyjadřovat také doporučení nebo radu.
We should send the message. Měli bychom zprávu poslat.

Should se v tomto významu užívá ve všech osobách. Stejný význam má rovněž výraz ought to.
You should (ought to) speak up. Měl bys mluvit hlasitěji.

Could, might jsou tvary podmiňovacího způsobu sloves can, may.
She could come with us. Mohla by jít s námi.
She might come with us. Snad by mohla jít s námi.
Could zde vyjadřuje, že určitou věc by bylo možno uskutečnit, might navíc vyjadřuje jistou pochybnost.
Could je ale v anglickém jazyce rovněž tvarem minulého času.
She could come with us. Mohla jet s námi.

Podmiňovací způsob minulý

Oznamovací věta: I would have worked, he would have worked (I'd have worked)
Zápor: I would not have done, he would not have done (I wouldn't have done)
Otázka: Would I have said? Would he have said?
Záporná otázka: Would I not have been? Would he not have been? (Wouldn't I have been?)
Také v podmiňovacím způsobu minulém se může v první osobě užít místo would modální sloveso should, ale tento tvar se pociťuje jako zastaralý.

Podmiňovací způsob minulý vyjadřuje v angličtině děj, který za jistých podmínek mohl nastat v minulosti, ale neuskutečnil se.
Sam would have been a good doctor. But he did not finish his studies. - Sam by byl dobrý lékař. Ale nedokončil studia.
I wanted to have a party on Friday. Would you have come? - Chtěl jsem mít v pátek večírek. Přišel bys?

Stejně se v angličtině užívá podmiňovací způsob minulý u sloves should, could, may, might.
You should have finished it. Měl jsi to dokončit. (Ale nedokončil jsi to.)
They could have flown last week. Mohli letět minulý týden. (Ale neletěli.)
He may have won. Možná vyhrál.
We might have had dinner. Možná jsme si mohli dát večeři. (Nedali jsme si.)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.