Třetí kondicionál

Podmínkové věty: třetí kondicionál + procvičování

Nepřehlédněte:

Podmínkové věty - všechny typy
Přehled všech typů podmínkových vět a jejich procvičování.

Podmínkové věty - první kondicionál
Vysvětlení, srovnání s nultým a druhým kondicionálem, cvičení 1 - 2.

Podmínkové věty - druhý kondicionál
Gramatická pravidla, srovnání s prvním a třetím kondicionálem, procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Třetí kondicionál: cvičení 1 - 2

V angličtině existují čtyři základní typy podmínkových vět. Každý typ má větu hlavní a podmínkovou větu vedlejší, která je uvozena spojkou if nebo jinými podmínkovými spojkami, jako jsou even if, unless, in case, provided (that), on condition (that)...

I never have breakfast if I oversleep. Nikdy nesnídám, pokud zaspím. (nultý kondicionál)
I'll call you if I work late. Zavolám ti, pokud budu dlouho pracovat. (první kondicionál)
If the bus didn't arrive on time, I would drive you to the airport. Kdyby autobus nepřijel včas, zavezu tě na letiště autem. (druhý kondicionál)
She wouldn't have come if I hadn't invited her. Nepřišla by, kdybych ji nepozval. (třetí kondicionál)

Třetí kondicionál

Vyjadřuje hypotetickou situaci v minulosti.
If he had met her, he would have told her. But he didn't see her. Kdyby ji potkal, řekl by jí to. Ale on se s ní neviděl.
We won the match. If we hadn't practised, we wouldn't have won. Ten zápas jsme vyhráli. Kdybychom netrénovali, nevyhráli bychom.
Ve vedlejší větě se užívá tvar předminulého času (had met), v hlavní větě would + minulý infinitiv (would have told). V těchto větách spekulujeme o dějích, které se mohly odehrát v minulosti.

Poznámka:
1. Třetí kondicionál se může tvořit rovněž inverzí (změnou slovosledu) bez použití podmínkové spojky.
Had I been in your position, I would have accepted it. Kdybych byl na tvém místě, přijal bych to.
Inverze se používá především ve formálním písemném projevu.
2. V podmínkových větách tohoto typu se mohou kombinovat i jiné slovesné formy.
I would have taken a raincoat if it had been raining in the mountains. But it wasn't raining. Vzal bych si pláštěnku, kdyby na horách pršelo. Ale nepršelo.
I might have taken a raincoat if it had been raining in the mountains. Mohl jsem si vzít pláštěnku, kdyby na horách pršelo.

Srovnání s třetím kondicionálem

Druhý kondicionál vyjadřuje hypotetické děje v přítomnosti nebo budoucnosti, zatímco třetí kondicionál popisuje hypotetické děje v minulosti.
I would tell you if you listened to me. But you do not listen. Řekl bych ti to, kdybys poslouchal. Ale ty neposloucháš. (= druhý kondicionál)
I would have told you if you had listened to me. But you did not listen. Řekl bych ti to, kdybys poslouchal. Ale ty jsi neposlouchal. (= třetí kondicionál)

Smíšené kondicionály

V podmínkové větě je také možno různé kondicionály kombinovat.
If he had left immediately, he would be here now. Kdyby odešel okamžitě, byl by teď tady. (= třetí + druhý kondicionál)
I wouldn't be a porter now if I had studied hard. Nebyl bych teď vrátný, kdybych pilně studoval. (= druhý + třetí kondicionál)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.