Druhý kondicionál

Podmínkové věty: druhý kondicionál + procvičování

Nepřehlédněte:

Podmínkové věty - všechny typy
Přehled všech typů podmínkových vět a jejich procvičování.

Podmínkové věty - první kondicionál
Vysvětlení, srovnání s nultým a druhým kondicionálem, cvičení 1 - 2.

Podmínkové věty - třetí kondicionál
Pravidla s příklady, srovnání s druhým kondicionálem, cvičení 1 - 2.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Druhý kondicionál: cvičení 1 - 2

V angličtině existují čtyři základní typy podmínkových vět. Každý typ má větu hlavní a podmínkovou větu vedlejší, která je uvozena spojkou if nebo jinými podmínkovými spojkami, jako jsou even if, unless, in case, provided (that), on condition (that)...

I never have breakfast if I oversleep. Nikdy nesnídám, pokud zaspím. (nultý kondicionál)
I'll call you if I work late. Zavolám ti, pokud budu dlouho pracovat. (první kondicionál)
If the bus didn't arrive on time, I would drive you to the airport. Kdyby autobus nepřijel včas, zavezu tě na letiště autem. (druhý kondicionál)
She wouldn't have come if I hadn't invited her. Nepřišla by, kdybych ji nepozval. (třetí kondicionál)

Druhý kondicionál

Vyjadřuje hypotetickou možnost v přítomnosti nebo budoucnosti.
If I had more time, I would help you. Kdybych měl víc času, pomohl bych ti.
If I won a million dollars, I would start a business of my own. Kdybych vyhrál milión dolarů, založil bych svůj vlastní podnik.
V hlavní větě se používá podmiňovací způsob přítomný (would help), ve vedlejší větě minulý čas prostý (had).

Poznámka:
1. Sloveso být může mít v těchto větách i v první a třetí osobě jednotného čísla tvar were.
If I were rich, I wouldn't work. Kdybych byl bohatý, nepracoval bych.
If he were younger, he would marry her. Kdyby byl mladší, oženil by se s ní.
V současné angličtině se v těchto případech užívá také tvar jednotného čísla.
If I was rich, I wouldn't work. If he was younger, he would marry her.
Ale:
If I were you, I'd take it. Kdybych byl tebou, přijal bych to. (V tomto konkrétním spojení má přednost množný tvar.)
2. Druhý kondicionál se může tvořit rovněž inverzí (změnou slovosledu) bez použití podmínkové spojky.
Were I in your position, I would accept it. Kdybych byl na tvém místě, přijal bych to.
3. V podmínkových větách tohoto typu se mohou kombinovat i jiné slovesné formy.
I would take a raincoat if it was raining in the mountains. Vzal bych si pláštěnku, kdyby na horách pršelo.
I could take a raincoat if it was raining in the mountains.Mohl bych si vzít pláštěnku, kdyby na horách pršelo.

Srovnání s prvním kondicionálem

První i druhý kondicionál mohou vyjadřovat děje přítomné a budoucí. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že první kondicionál popisuje situace pravděpodobné, kdežto druhý kondicionál uvádí situace pouze hypotetické.
The dog will bite you if you tease him. Ten pes tě kousne, když ho budeš pokoušet. (= první kondicionál)
(Dítě pokouší psa a my očekáváme, že ho pes kousne. Považujeme to za pravděpodobné.)
If I came from your country, I would understand your problems. Kdybych pocházel z vaší země, rozuměl bych vašim problémům. (= druhý kondicionál)
(V této větě zmiňujeme pouze hypotetickou možnost.)
V obou předcházejících příkladech není možno v angličtině zaměňovat jednotlivé typy podmínkových vět. Je jednoznačné, zda jde o možnost reálnou nebo nereálnou. V jiných případech je ale možno oba typy zaměňovat. Záleží jen na tom, do jaké míry považujeme naplnění našeho předpokladu za pravděpodobné:
If I need your help, I'll tell you. Jestli budu potřebovat tvou pomoc, řeknu ti. (= Je to pravděpodobné.)
If I needed your help, I'd tell you. Kdybych potřeboval tvou pomoc, řekl bych ti. (= Není to moc pravděpodobné.)

Srovnání s třetím kondicionálem

Jestliže druhý kondicionál vyjadřuje hypotetické děje v přítomnosti nebo budoucnosti, pak třetí kondicionál popisuje hypotetické děje v minulosti.
I would tell you if you listened to me. But you do not listen. Řekl bych ti to, kdybys poslouchal. Ale ty neposloucháš.
I would have told you if you had listened to me. But you did not listen. Řekl bych ti to, kdybys poslouchal. Ale ty jsi neposlouchal.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.