První kondicionál

Podmínkové věty: první kondicionál + procvičování

Nepřehlédněte:

Podmínkové věty - všechny typy
Přehled všech typů podmínkových vět a jejich procvičování.

Podmínkové věty - druhý kondicionál
Gramatická pravidla, srovnání s prvním a třetím kondicionálem, procvičování.

Podmínkové věty - třetí kondicionál
Pravidla s příklady, srovnání s druhým kondicionálem, cvičení 1 - 2.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

První kondicionál - cvičení 1 - 2

V angličtině existují čtyři základní typy podmínkových vět. Každý typ má větu hlavní a podmínkovou větu vedlejší, která je uvozena spojkou if nebo jinými podmínkovými spojkami, jako jsou even if, unless, in case, provided (that), on condition (that)...

I never have breakfast if I oversleep. Nikdy nesnídám, pokud zaspím. (nultý kondicionál)
I'll call you if I work late. Zavolám ti, pokud budu dlouho pracovat. (první kondicionál)
If the bus didn't arrive on time, I would drive you to the airport. Kdyby autobus nepřijel včas, zavezu tě na letiště autem. (druhý kondicionál)
She wouldn't have come if I hadn't invited her. Nepřišla by, kdybych ji nepozval. (třetí kondicionál)

První kondicionál

Podmínkové věty tohoto typu vyjadřují reálnou možnost v budoucnosti.
If he studies hard, he'll pass the exams. Když bude pilně studovat, zkoušku udělá.
If you don't get the ticket, what will you do? Pokud neseženeš vstupenku, co uděláš?
Ve vedlejší větě podmínkové se k vyjádření budoucnosti užívá přítomný čas, v hlavní větě se užívá čas budoucí. Tento typ vyjadřuje děje, jejichž uskutečnění je pravděpodobné.

Poznámka:
V podmínkových větách tohoto typu se mohou kombinovat také jiné slovesné formy.
I'll take my raincoat if it is raining in the mountains. Vezmu si pláštěnku, pokud bude na horách pršet.
I might take my raincoat if it is raining in the mountains. Mohl bych si vzít pláštěnku, pokud bude na horách pršet.

Srovnání s nultým kondicionálem

V nultém kondicionálu se popisují děje, které nastanou vždy, pokud se naplní nějaká podmínka. V hlavní i vedlejší větě se užívá přítomný čas:
If I eat too much, I feel sick. Když se hodně najím, je mi špatně. (Vždy, když se hodně najím...)
If it rains, the grass grows rapidly. Když prší, tráva rychle roste. (Vždy, když prší...)
V prvním kondicionálu spekulujeme o budoucnosti. V hlavní větě užíváme budoucí čas, ve vedlejší přítomný čas:
If I eat too much, I will feel sick. Pokud se přejím, bude mi špatně.
If it rains, the grass will grow rapidly. Pokud zaprší, tráva rychle poroste.

Srovnání s druhým kondicionálem

První i druhý kondicionál mohou vyjadřovat děje přítomné a budoucí. Rozdíl mezi nimi spočívá v tom, že první kondicionál popisuje situace pravděpodobné, kdežto druhý kondicionál uvádí situace pouze hypotetické.
The dog will bite you if you tease him. Ten pes tě kousne, když ho budeš pokoušet. (= první kondicionál)
(Dítě pokouší psa a my očekáváme, že ho pes kousne. Považujeme to za pravděpodobné.)
If I came from your country, I would understand your problems. Kdybych pocházel z vaší země, rozuměl bych vašim problémům. (= druhý kondicionál)
(V této větě zmiňujeme pouze hypotetickou možnost.)
V obou předcházejících příkladech není možno v angličtině zaměňovat jednotlivé typy podmínkových vět. Je jednoznačné, zda jde o možnost reálnou nebo nereálnou. V jiných případech je ale možno oba typy zaměňovat. Záleží jen na tom, do jaké míry považujeme naplnění našeho předpokladu za pravděpodobné:
If I need your help, I'll tell you. Jestli budu potřebovat tvou pomoc, řeknu ti. (= Je to pravděpodobné.)
If I needed your help, I'd tell you. Kdybych potřeboval tvou pomoc, řekl bych ti. (= Není to moc pravděpodobné.)

Poznámka:
1. Pod vlivem češtiny se často zaměňují spojky if a when, což v angličtině není možné beze změny významu.
We will go out if you help me. Když (jestli) mi pomůžeš, půjdeme ven.
We will go out when you help me. Až mi pomůžeš, půjdeme ven.
If you need it, take it. Když (jestli) to budeš potřebovat, vezmi si to.
When you need it, take it. Až to budeš potřebovat, vezmi si to.
2. Mezi spojkami, které se užívají v podmínkových větách, má zvláštní postavení spojka unless. Obsahuje totiž v sobě zápor.
I won't go out unless I finish my homework. Nepůjdu ven, pokud nedokončím domácí úkol.
Další podmínkové spojky:
I'll take my credit card in case I go shopping. Vezmu si kreditní kartu pro případ, že půjdu nakoupit.
We'll go on holiday provided (that) we save enough money. Pojedeme na dovolenou za předpokladu, že našetříme dost peněz.
I'll tell you a secret on condition (that) you don't tell anyone. Řeknu ti tajemství pod podmínkou, že ho nikomu neřekneš.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.