Podmínkové věty - angličtina

Podmínkové věty v angličtině + procvičování

Cvičení 1: nultý vs první kondicionál.
Cvičení 2: druhý vs třetí kondicionál.
Cvičení 3: všechny typy podmínkových vět (vyberte správnou možnost).
Cvičení 4: všechny typy (doplňte slova v závorkách).
Cvičení 5: všechny typy (překlad vět).

Nepřehlédněte:

Podmínkové věty - první kondicionál
Vysvětlení, srovnání s nultým a druhým kondicionálem, cvičení 1 - 2.

Podmínkové věty - druhý kondicionál
Gramatická pravidla, srovnání s prvním a třetím kondicionálem, procvičování.

Podmínkové věty - třetí kondicionál
Pravidla s příklady, srovnání s druhým kondicionálem, cvičení 1 - 2.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Podmínkové věty: cvičení 1 - 5 (všechny typy)

Podmínkové věty v angličtině

V angličtině existují podmínkové věty čtyř základních typů. Každý typ má dvě části, a to větu hlavní a podmínkovou větu vedlejší, která je uvozena spojkou if nebo jinými podmínkovými spojkami, jako jsou even if, unless, in case, provided (that), on condition (that)...

I never have breakfast if I oversleep. Nikdy nesnídám, pokud zaspím. (nultý kondicionál)
I'll call you if I work late. Zavolám ti, pokud budu dlouho pracovat. (první kondicionál)
If the bus didn't arrive on time, I would drive you to the airport. Kdyby autobus nepřijel včas, zavezu tě na letiště autem. (druhý kondicionál)
She wouldn't have come if I hadn't invited her. Nepřišla by, kdybych ji nepozval. (třetí kondicionál)

Nultý kondicionál

Vyjadřuje situace, které za jistých okolností vždy nastanou.
If it is raining, I take my umbrella. Pokud prší, beru si deštník.
If I go to school, I get up at seven. Když jdu do školy, vstávám v sedm hodin.
V hlavní i vedlejší větě tohoto typu se užívají přítomné časy.

První kondicionál

Podmínkové věty tohoto typu vyjadřují reálnou možnost v budoucnosti.
If he studies hard, he'll pass the exams. Když bude pilně studovat, zkoušku udělá.
If you don't get the ticket, what will you do? Pokud neseženeš vstupenku, co uděláš?
Ve vedlejší větě podmínkové se k vyjádření budoucnosti užívá přítomný čas (studies), v hlavní větě se užívá čas budoucí (will pass). Tento typ vyjadřuje děje, jejichž uskutečnění je pravděpodobné.

Druhý kondicionál

Vyjadřuje hypotetickou situaci v přítomnosti nebo budoucnosti.
If I had more time, I would help you. Kdybych měl víc času, pomohl bych ti.
If I won a million dollars, I would start a business of my own. Kdybych vyhrál milión dolarů, založil bych svůj vlastní podnik.
V hlavní větě se používá podmiňovací způsob přítomný (would help), ve vedlejší větě minulý čas prostý (had). Na rozdíl od prvního kondicionálu tyto podmínkové věty vyjadřují předpoklady, jejichž naplnění je málo pravděpodobné.

Poznámka:
Sloveso být může mít v těchto větách i v první a třetí osobě jednotného čísla tvar množného čísla (were).
If I were rich, I wouldn't work. Kdybych byl bohatý, nepracoval bych.
If he were younger, he would marry her. Kdyby byl mladší, oženil by se s ní.
V současné angličtině se v těchto případech užívá také tvar jednotného čísla.
If I was rich, I wouldn't work. If he was younger, he would marry her.
Ale:
If I were you, I'd take it. Kdybych byl tebou, přijal bych to. (V tomto konkrétním spojení má přednost množný tvar.)

Třetí kondicionál

Vyjadřuje hypotetickou situaci v minulosti.
If he had met her, he would have told her. But he didn't see her. Kdyby ji potkal, řekl by jí to. Ale on se s ní neviděl.
We won the match. If we hadn't practised, we wouldn't have won. Ten zápas jsme vyhráli. Kdybychom netrénovali, nevyhráli bychom.
Ve vedlejší větě se užívá tvar předminulého času (had met), v hlavní větě would + minulý infinitiv (would have told). V těchto větách spekulujeme o dějích, které se odehrály v minulosti.

Smíšené kondicionály

V podmínkové větě je také možno různé kondicionály kombinovat.
If he had left immediately, he would be here now. Kdyby odešel okamžitě, byl by teď tady. (= třetí + druhý)
I wouldn't be a porter now if I had studied hard. Nebyl bych teď vrátný, kdybych pilně studoval. (= druhý + třetí)

Inverze v podmínkových větách

Podmínkové věty se v angličtině mohou tvořit rovněž pouhou změnou slovosledu ve větě vedlejší.
Had he booked the hotel room, he wouln't have slept at the camp. (= If he had booked...)
Were I in your position, I would accept it. (If I were ... )

Tato forma je méně běžná a vyskytuje se především ve formálním písemném projevu.

Spojky v podmínkových větách

Nejčastěji používanou spojkou je v podmínkových větách spojka if. Běžně se ale užívají i jiné spojky.
Unless you do something, she won't come back. Pokud něco neuděláš, nevrátí se.
You can have your birthday party provided (that) you aren't noisy. Můžeš si uspořádat večírek na narozeniny za předpokladu, že nebudete dělat rámus.
We'll sell you the ranch on condition (that) you pay in cash. Prodáme vám ranč pod podmínkou, že budete platit v hotovosti.
You should take a dictionary with you in case you forgot some words. Měl by sis s sebou vzít slovník pro případ, že bys zapomněl nějaká slovíčka.

Další formy

Kromě základních forem uvedených výše, mohou v podmínkových větách vznikat i jiné kombinace.

Typ 1:
If you have finished your dinner, you can ask for the bill.
If you are feeling tired, take a rest.
If he is a good skier, he might make it.
If you want to be slim, you should eat less.
If you meet her, could you let me know?

Typ 2:
If I knew his address, I might go and see him.
If we were on holiday, we would be lying on a beach now.
Why are we watching this film? If we were watching the news, it would be more interesting.

Typ 3:
We didn't save any money. If we had saved some money, we might have bought the house now.
She wasn't there and I wasn't sitting next to her. But if she had been there, I would have been sitting next to her.
I was looking at the trees when I fell off the bike. If I hadn't been looking at the trees, I wouldn' t have fallen off the bike.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.