Gerundium (-ing)

Gerundium v angličtině - příklady užití + cvičení

Nepřehlédněte:

Gerundium a infinitiv
Výrazy používané s gerundiem i infinitivem, vysvětlení rozdílů a procvičování.

Infinitiv s 'to' a bez 'to'
Přehled sloves používaných s infinitivy a jejich procvičování.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Gerundium (-ing): cvičení 1 - 3

Gerundium

V angličtině po některých výrazech vždy následuje infinitiv (I decided to do it), po jiných může následovat infinitiv nebo gerundium (She started to cry | She started crying) a po některých následuje pouze gerundium (I enjoy learning English). Prvním dvěma případům se věnují jiné dvě kapitoly, v této kapitole jsou uvedeny příklady sloves nebo slovních spojení, po kterých se vždy užívá gerundium.

Slovesa následovaná v angličtině gerundiem

admit, consider, delay, dislike, enjoy, escape, excuse, finish, forgive, imagine, insist, keep, mind, miss, practise, prevent, risk, suggest, understand...

She admitted telling him. Přiznala se, že mu to řekla.
Did you escape writing the test? Unikl jsi psaní testu?
I don't want to risk coming late. Nechci riskovat, že přijdu pozdě.
He should consider studying abroad. Měl by uvažovat o studiu v zahraničí.
I can't imagine Paul singing in public. Neumím si představit, jak Paul zpívá na veřejnosti.

Po slovesech consider, imagine se ale v následujícím specifickém případě užívá infinitiv.
I consider her to be the best candidate. Považuji ji za nejlepší kandidátku.
I can imagine her to be the right person for this job. Umím si představit, že by mohla být tou správnou osobou na tuto práci.

Po slovesech excuse, forgive, prevent mohou následovat tři různé konstrukce.
Excuse my being late./Excuse me being late./Excuse me for being late. Omluvte mě, že jdu pozdě.

Slovní spojení následovaná pouze gerundiem.

be against, be interested in, can't stand, can't help, care for, give up, look forward to, it's no use/good, it's worth...

I can't stand waiting for hours. Nemohu vystát, když celé hodiny čekám.
I can't help laughing. Nemohu si pomoci, ale musím se smát.
Don't give up studying this chapter. Nevzdávejte studium této kapitoly.
It's no use working so late. Nemá smysl tak pozdě pracovat.
Is the film worth seeing? Stojí ten film za shlédnutí?

Závěrečná poznámka
V angličtině existují výrazy, které mohou být následovány gerundiem i infinitivem, a to buď beze změny významu, nebo se význam gerundia a infinitivu zásadně liší. Těmto případům je věnována kapitola Infinitiv a gerundium. (Viz odkaz na začátku této stránky.)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.