Anglický infinitiv

Infinitiv v angličtině - příklady užití + procvičování

Nepřehlédněte:

Gerundium a infinitiv
Výrazy používané s gerundiem i infinitivem, vysvětlení rozdílů a procvičování.

Výrazy následované gerundiem
Přehled výrazů následovaných gerundiem a cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Infinitiv s 'to' a bez 'to': cvičení 1 - 2

Anglický infinitiv

V některých případech se v angličtině používá infinitiv bez částice 'to' (bare infinitive).
I can go. We heard her come.

Ve většině infinitivních konstrukcí se ale v angličtině používá infinitiv složený z částice 'to' a příslušného slovesa.
I want to go. I told him to come.

Infinitiv bez 'to'

Infinitiv bez částice 'to' se v anglickém jazyce užívá v následujících případech.

1. Po většině modálních sloves: can, may, must, needn't, dare...
I can bring it. Mohu to přinést.
He may take it. Možná si to vezme.
You must buy it. To si musíš koupit.
We needn't open it. Nemusíme to otevírat.
He dared not tell me. Neodvažoval se mi to říct.

Slovesa need, dare se mohou v anglickém jazyce chovat také jako plnovýznamová slovesa. V takovém případě po nich následuje infinitiv s 'to' a otázka nebo zápor se tvoří pomocí do.
You don't need to listen to him. Nepotřebuješ ho poslouchat.
I didn't dare to call you. Neodvažoval jsem se ti zavolat.
Všimněte si, že u slovesa need změnou formy dochází také ke změně významu (nemusíš - nepotřebuješ).

2. Po slovesech smyslového vnímání: feel, hear, see, watch.
We saw you swim. Viděli jsme vás, jak plavete.
I heard her sing. Slyšel jsem ji zpívat.
Po slovesech smyslového vnímání je ale v angličtině obvyklejší užít -ing formu.
We saw you swimming. I heard her singing.
V trpném rodě následuje i po těchto slovesech infinitiv s 'to'.
She was seen to cry. Viděli ji, jak pláče.

3. Po výrazech let, make, would rather, had better, help.
Don't let him go. Nenech ho odejít.
She made me drive. Přiměla mě, abych řídil.
I'd rather finish it. Raději bych to dokončil.
You'd better start. Měl bys raději začít.
I helped them carry it. Pomáhal jsem jim to nést.
Po slovese help může v angličtině následovat také infinitiv s 'to'.
I helped them to carry it.
V trpném rodě opět následuje infinitiv s 'to'.
I was made to drive. Byl jsem donucen řídit.

Infinitiv s 'to'

Pokud jsou v angličtině výrazy následovány infinitivem, je to v převážné většině případů infinitiv s 'to'.

1. Slovesa následovaná infinitivem.

agree, allow, appear, arrange, ask, choose, decide, demand, encourage, fail, forbid, force, hope, instruct, invite, learn, manage, offer, order, permit, persuade, plan, prepare, pretend, promise, refuse, remind, seem, swear, warn...
He decided to study at university. Rozhodl se studovat na univerzitě.
We hoped to find it. Doufali jsme, že to najdeme.
Did he seem to like it? Zdálo se ti, že se mu to líbí?
They allowed me to join them. Dovolili mi, abych se k nim připojil.
I ordered my son to send it. Nařídil jsem svému synovi, aby to poslal.

2. Slovní spojení, po kterých následuje v angličtině infinitiv.

be about, do one's best, make up one's mind, set out, turn out...
He was about to start. Chystal se zrovna začít.
I did my best to learn it. Udělal jsem, co jsem mohl, abych se to naučil.
I haven't made up my mind to start yet. Ještě jsem se nerozhodl začít.
It turned out to be your car. Ukázalo se, že to bylo tvoje auto.
We set out to cut the tree. Vydali jsme se skácet ten strom.

Závěrečná poznámka
V této kapitole jsou uvedeny výrazy, po kterých se užívá infinitiv. Je ale řada výrazů, po kterých je možno použít infinitiv i gerundium, nebo pouze gerundium. O těchto případech pojednávají dvě další kapitoly. (Viz odkazy na začátku této stránky.)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.