Gerundium a infinitiv v angličtině

Gerundium a infinitiv - procvičování a vysvětlení s příklady

Nepřehlédněte:

Infinitiv s 'to' a bez 'to'
Přehled sloves používaných s infinitivy a jejich procvičování.

Výrazy následované gerundiem
Přehled výrazů následovaných gerundiem a cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Infinitiv nebo gerundium - cvičení 1 - 4

Infinitiv a gerundium

Některá slovesa a slovní spojení mohou být v angličtině následována jak infinitivem, tak gerundiem, a to beze změny významu. (She began to work. | She began working. Začala pracovat.) V jiných případech ale mají infinitiv a gerundium odlišný význam. (I stopped smoking. Přestal jsem kouřit. x I stopped to smoke. Zastavil jsem, abych si zakouřil.)

1. Infinitiv nebo gerundium beze změny významu.

a) begin, start, continue, can't bear, intend

Po těchto výrazech je jedno, jestli použijeme infinitiv nebo gerundium.
Did you continue driving/to drive? Pokračoval jste v jízdě?
He can't bear smoking/to smoke. Nesnáší kouření.
I intended coming/to come on time. Měl jsem v úmyslu přijít na čas.

b) allow, advise, permit, recommend

Pokud je po těchto slovesech vyjádřen nepřímý předmět, užívá se v angličtině infinitiv. Jestliže ale předmět není vyjádřen, užívá se gerundium.
They didn't allow us to eat there. Nedovolili nám tam jíst.
They didn't allow eating there. Nedovolili tam jíst.
She recommended/permitted/advised John to read this book. Doporučila/dovolila/poradila Johnovi, aby si přečetl tuto knihu.
She recommended/permitted/advised reading this book. Doporučila/povolila/poradila četbu této knihy.

c) it needs, it wants, it requires

Po výše uvedených výrazech je obvyklejší gerundium než infinitiv. Pokud užijeme infinitiv, musí být v trpné formě.
The car needs washing/to be washed. To auto potřebuje umýt.
The flower wants watering/to be watered. Ta kytka potřebuje zalít.

2. Infinitiv nebo gerundium se změnou významu.

V následujících větách jsou uvedeny případy, ve kterých se po použití infinitivu nebo gerundia mění význam.

Remember

I remember watching the match. Vzpomínám si, že jsem ten zápas viděl.
I'll remember to watch the match. Vzpomenu si, že se mám na ten zápas dívat.
Gerundium znamená, že vzpomínáme na něco, co už bylo. Infinitiv se v angličtině užívá, jestliže mluvíme o něčem, co se teprve stane.

Try

I tried calling him. Zkoušel jsem mu volat.
I tried to call him. Zkusil jsem mu zavolat. (= Snažil jsem se sním promluvit.)
Gerundium znamená, že jsem například chtěl vyzkoušet zda spojení funguje. Infinitiv znamená, že jsem se mu snažil za jistým účelem zavolat.

Love/like/hate/prefer

I like going to the dentist. (= I enjoy it.) Rád chodím k zubaři. (= Baví mě to.)
I like to go to the dentist twice a year. Rád chodím k zubaři dvakrát za rok. (= Je to pro mě dobré.)
Gerundium znamená, že mě baví chodit k zubaři. Infinitiv zde znamená, že chodím k zubaři proto, že je to dobré pro moje zdraví.
I hate ironing. Nesnáším žehlení.
I hate to iron on Sundays. Nesnáším, když musím v neděli žehlit.
Gerundium implikuje, že nesnáším žehlení jako takové. Infinitiv užijeme, když chceme ríci, že normálně mi žehlení nevadí, ale nerad to dělám v neděli.
Podobně:
I love eating. Miluji jídlo.
I love to eat healthy food. Rád jím zdravé jídlo.
I prefer driving to flying. Dávám přednost jízdě autem před létáním. (= Víc mě to baví.)
I prefer to drive in the morning, because I'm not tired. Raději řídím ráno, protože nejsem unavený. (= Je to pro mě lepší.)

V podmiňovacím způsobu se u těchto sloves užívá v anglickém jazyce vždy infinitiv:
I'd like to drive. Rád bych řídil.
I'd love to drive. Moc rád bych řídil.
I'd hate to drive. Velmi nerad bych řídil.
I'd prefer to drive. Raději bych řídil.

Go on

After dinner he went on showing us his photos. Po večeři nám dál ukazoval své fotky.
And then he went on to show us his photos from Greece. A pak nám ještě ukázal své fotky z Řecka.
Gerundium v angličtině vyjadřuje, že pokračuje činnost, která už předtím probíhala. Infinitiv znamená, že jsme už předtím viděli nějaké fotografie, ale fotografie z Řecka nám ukázal až po nich. Na rozdíl od gerundia se nejedná o tutéž činnost, která pokračovala, ale o novou činnost, která navazovala na tu předchozí.

Stop

I stopped smoking. Přestal jsem kouřit.
I stopped to smoke. Zastavil jsem, abych si zakouřil.
Gerundium vyjadřuje ukončení činnosti, která předtím probíhala. Infinitiv znamená přerušení činnosti za nějakým účelem.

Mean

We can go to Spain. But it means spending more money. Můžeme jet do Španělska. Ale znamená to utratit víc peněz.
I didn't mean to hurt you. Nemínil jsem tě zranit.
Gerundium má v první větě význam znamenat něco. Infinitiv ve druhé větě má význam mít v úmyslu.

Be afraid

She was afraid of getting married. Bála se provdat.
She was afraid to marry Bill. Bála se vzít si Billa.
Gerundium vyjadřuje všeobecnou obavu z následků nějaké činnosti, z něčeho, co by mohlo nastat. Infinitiv znamená, že dotyčná nemá odvahu něco konkrétního udělat. Dívka se nebojí svatby jako takové, ale konkrétně svatby s Billem.

I'm sorry

I'm sorry for telling you. Omlouvám se, že jsem vám to řekl.
I'm sorry to tell you that... Promiňte, ale musím vám říct, že...
Při užití gerundia se omlouváme za něco, co se stalo. Při užití infinitivu se omlouváme za něco, co teprve přijde.
Infinitiv následující po tomto slovním spojení může také vyjadřovat smutek:
I'm sorry to hear that your wife is ill. Slyšel jsem, že vaše žena je nemocná. To je mi líto.

Závěrečná poznámka
Angličtina má sloves a slovních spojení, po kterých následuje infinitiv nebo gerundium, velké množství. V této kapitole jsme se snažili uvést ty výrazy, po nichž mohou následovat infinitiv i gerundium. Samostatně jsou obě formy probrány v dalších dvou kapitolách. (Viz odkazy na začátku této stránky.)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.