Časové věty v angličtině

Časové věty + procvičování

Nepřehlédněte:

Časové věty předbudoucí
Pravidla s příklady a cvičení na předbudoucí čas v časových větách.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Angličtina: časové věty - cvičení 1 - 3

Časové věty vyjadřující budoucnost

V angličtině jsou časové věty, které vyjadřují budoucnost, dvojího druhu - budoucí a předbudoucí.

Časové věty budoucí

Jsou uvedeny spojkami jako jsou například after, as soon as, before, till, until, when, whenever, while nebo výrazy jako the minute, the moment a podobně.

V angličtině se neužívá ve větách časových k vyjádření budoucnosti forma budoucího času (will). Slovesa mají tvar přítomného času.

Srovnejte:
I'll come back home and I'll do it. - Přijdu domů a udělám to.
I'll do it when I come back home. - Udělám to, až přijdu domů.

Podobně:
We'll call you as soon as we arrive. - Zavoláme ti, jakmile dorazíme.
I'll help you whenever you need it. - Pomůžu ti, kdykoliv to budeš potřebovat.
The moment you drop the bomb it will explode. V okamžiku, kdy tu bombu upustíte, vybuchne.

Specifickou spojkou je v angličtině spojka until (till), protože má záporný význam (dokud ne).
Don't get off until (till) the train stops. - Nevystupujte, dokud vlak nezastaví.

Přítomný čas po časových spojkách užívá nejen místo budoucího času (will), ale také místo dalších forem vyjádření budoucnosti.

Srovnejte:
He is going to leave. The room will be empty. Chystá se odejít. Ten pokoj bude prázdný.
As soon as he leaves the room will be empty. Jakmile odejde, ten pokoj bude prázdný.

We are moving next week. Then we'll call you. Příští týden se stěhujeme. Pak vám zavoláme.
When we move next week we'll call you. Až se příští týden přestěhujeme, zavoláme vám.

V případě, že chceme vyjádřit činnost, která bude probíhat souběžně s jiným budoucím dějem, užijeme ve vedlejších časových větách přítomný čas průběhový.

We are going to cut the grass. You'll pick the apples. My posečeme trávu. Vy otrhejte jablka.
While we are cutting the grass you'll pick the apples. Zatímco my budeme sekat trávu, vy otrhejte jablka.

Poznámka
Angličtina je v některých případech schopna vyjádřit pomocí časové spojky také vedlejší větu předmětnou. V takovém případě se užije ve vedlejší větě budoucí čas (will).

I don't know when she will arrive. Nevím, kdy přijede.
V uvedeném příkladě jde o větu předmětnou (co nevím), i když je uvedena časovou spojkou, proto k vyjádření budoucnosti neslouží přítomný čas, jako je tomu v časových větách.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.