Přítomný čas průběhový

Cvičení 1: Vyberte správnou možnost.
Cvičení 2: Doplňte slova v závorkách.
Cvičení 3: Utvořte otázky.
Cvičení 4: Doplňte rozhovor (všechny formy).

Nepřehlédněte:

Přítomný čas prostý a průběhový
Srovnání obou časů, cvičení výběrová a doplňovací.

+ Přítomný čas prostý
Gramatická pravidla s příklady + procvičování otázky (do, does), záporu (don't, doesn't) a třetí osoby (koncovky -s, - es, - ies)


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Přítomný čas průběhový: cvičení 1 - 4

Přítomný čas průběhový

Forma

Věty oznamovací: I am playing, you are playing, he is playing, we are playing, they are playing
Stažené tvary: I'm playing, you're playing, he's playing, we're playing, they're playing
Zápor: I am not sitting, you are not sitting, he is not sitting
Stažené tvary: I'm not sitting, you aren't sitting (you're not...), he isn't sitting (he's not...)
Otázky: Am I eating? Are you eating? Is he eating?
Záporné otázky: Am I not watching? Are you not watching? Is he not watching?
Stažené tvary: Aren't you watching? Isn't he watching?

Záporné otázky často vyjadřují údiv.
Isn't he watching TV? Copak on se nedívá na televizi?

Užití

1. Přítomný čas průběhový se užívá k vyjádření děje, který probíhá právě v okamžiku, kdy o něm mluvíme. Často se pojí s výrazy jako now, at the moment a podobně.

Příklady:
I am doing housework at the moment. Zrovna dělám domácí práce.
You aren't listening to me now. Ty mě teď neposloucháš.
Look at him! What is he doing? Podívej se na něj! Co to dělá?

2. Užívá se pro děje, které se odehrávají v přítomném období a jsou pouze dočasné. (Nemusejí se přitom odehrávat právě v okamžiku, ve kterém o nich mluvíme.) Pojí se často s výrazy jako today, this week nebo these days.

Příklady:
I am in London. I am learning English here. Jsem v Londýně. Učím se tady anglicky.
She is preparing for an exam today. Připravuje se dnes na zkoušku.
He is working in Bath this week. Tento týden pracuje v Bathu.
Ve všech uvedených příkladech jde o dočasnou činnost, která se ale nemusí nutně odehrávat právě v okamžiku, kdy o ní mluvíme.

3. Přítomný čas průběhový se užívá také pro budoucí děje, které jsou předem domluveny. V tomto případě ale musíme ve větě uvést časový údaj, kdy bude děj probíhat (soon, tomorrow, on Monday, next week), protože by z našeho sdělení nebylo zřejmé, že se jedná o budoucnost.

Příklady:
I am coming soon. Přijdu brzy.
We are leaving on Monday. Odjíždíme v pondělí.
She is starting next week. Začíná příští týden.

4. Se slovem always vyjadřuje přítomný čas průběhový děj, který se odehrává tak často, až to mluvčího otravuje.

I am always forgetting my keys. Neustále zapomínám klíče.
He is always smoking in the living room! Neustále kouří v obývacím pokoji.

5. Průběhová forma se obvykle neužívá u některých kategorií sloves, které vyjadřují stav (na rozdíl od sloves, které vyjadřují děj).

A. Slovesa smyslového vnímání: feel, hear, see, smell, taste.
I can hear you now. Teď tě slyším.
This coffee tastes really good. Tato káva chutná opravdu dobře.

B. Slovesa vyjadřující emoce nebo přání: like, love, hate, fear, detest, want, wish...
I like animals.
I hate snakes.

C. Slovesa vyjadřující myšlení: agree, believe, forget, know, remember, suppose, think...
I agree with you.
I suppose you are right.

D. Stavová slovesa: be, have, belong, contain, owe, own, possess...
This pen belongs to me.
I have a new pet.

E. Slovesa vyjadřující, jak se něco jeví: seem, appear, look, sound...
It seems that it will rain.
Your new haircut looks really good.

Některá z výše uvedených sloves mohou být užita také jako dějová slovesa. Pak mohou mít průběhovou formu, ale mají jiný význam.
I think he is my best friend. Myslím, že je můj nejlepší přítel. (stav)
I'm thinking of giving him a present. Uvažuje, že bych mu dal dárek. (děj)
He has a new bathroom. Má novou koupelnu. (stav)
He is having a bath. Koupe se. (děj)
I see what you mean. Chápu, co máš na mysli. (stav)
I am seeing a doctor. Jsem na návštěvě u lékaře. (děj)
The flower smells beautiful. Ta květina krásně voní. (stav)
The dog is smelling the sausage. Ten pes čichá ke klobáse. (děj)
This wine tastes sour. Toto víno chutná kysele. (stav)
She is tasting your soup. Ochutnává tvou polévku. (děj)


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.