Přítomný čas prostý

Cvičení 1: Sloveso být - doplňte krátké dialogy.
Cvičení 2: Utvořte otázky s do, does.
Cvičení 3: Utvořte zápor s don't, doesn't.
Cvičení 4: Procvičte 3. osobu jednotného čísla (- s, - es, - ies).

Nepřehlédněte:

Přítomný čas prostý + průběhový
Srovnání obou časů, cvičení výběrová a doplňovací.

Přítomný čas průběhový
Gramatická pravidla s příklady, procvičování vět oznamovacích, tázacích a záporných.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Angličtina: přítomný čas prostý, cvičení 1 - 4

Přítomný čas prostý

Věty oznamovací: I play, He plays
Zápor: I do not play (I don't play), He does not play (He doesn't play)
Otázka: Do you play? Does he play?
Záporná otázka: Do you not play? (Don't you play?) Does he not play? (Doesn't he play?)
Záporné otázky často vyjadřují údiv.
Doesn't he work? Copak on nepracuje?

Otázky bez pomocného slovesa do:

Pokud je tázací zájmeno who, which podmětem otázky (ptáme-li se na podmět), neužívá se pomocné sloveso do. Srovnejte následující otázky.
Who knows you? Kdo tě zná? (ptáme se na podmět)
Which cars belong to you? Která auta vám patří? (opět se ptáme na podmět)
Ale:
Who do you know? Koho znáš? (ptáme se na předmět)
Which cars do you like? Která auta se ti líbí? (ptáme se na předmět)

Třetí osoba jednotného čísla

Ve třetí osobě jednotného čísla užíváme koncovku -s (plays) a -es (goes).
Příklady:
Peter plays tennis.
My son goes to primary school.

V otázkách se ve třetí osobě jednotného čísla užívá does a infinitiv bez 'to'.
Does Peter play tennis?

Pravopisná pravidla:
Koncovku -es přidáváme ke slovesům zakončeným na ss, sh, ch, x, o.
miss - misses, fix - fixes, go - goes
Pokud sloveso končí na souhlásku a tvrdé -y, mění se -y v měkké -i a přidává se -es.
carry - carries, try - tries
Ale play - plays, protože toto sloveso končí na samohláskou a -y.

Sloveso 'být'

Sloveso to be má odlišné formy.

Oznamovací věty: I am, you are, he - she - it is, we are, they are
Stažené tvary: I'm, you're, he's, she's, it's, we're, they're
Příklady:
I am from India. Jsem z Indie.
He is ill. Je nemocný.
They are funny. Jsou legrační.

Zápor: I am not, you are not, he - she - it is not, we are not, they are not
Stažené tvary: I'm not, you aren't (you're not), he - she - it isn't (he's not, she's not, it's not), we aren't (we're not), they aren't (they're not)
Příklady:
I am not hungry. Nejsem hladový.
He is not English. Není Angličan.
They are not here. Nejsou tady.

Otázka: Am I? Are you? Is he - she - it? Are we? Are they?
Záporná otázka: Am I not? Are you not? Is he - she - it not? Are we not? Are they not?
Stažené tvary: Aren't you? Isn't he - she - it? Aren't we? Aren't they?
Příklady:
Am I your friend? Jsem tvůj přítel?
Is he in London? Je v Londýně?
Are they at school? Jsou ve škole?
Am I not your friend? Nejsem tvůj přítel?
Is he not in London? (Isn't he in London?) Není v Londýně?
Are they not at school? (Aren't they at school?) Nejsou ve škole?

Užití

1. Přítomný čas prostý používáme pro děje, které se opakují.
I study English at university. Studuji angličtinu na univerzitě.
You don't speak Greek. Ty nemluvíš řecky.
Do they get up early? Vstávají brzy?
Často se přítomný čas prostý pojí s výrazy jako everyday, sometimes, usually, ever, never....
I sometimes go to school by bike. Někdy jezdím do školy na kole.
He often travels to Africa. Často cestuje do Afriky.
Does she ever help you? Pomáhá ti někdy?

2. Tento čas používáme také pro fakta, která mají trvalou platnost.
Our planet moves round the sun. Naše planeta obíhá slunce.
Lions hunt zebras. Lvi loví zebry.

3. S časovým určením, které odkazuje do budoucnosti (tomorrow, next week) se přítomný čas prostý užívá u dějů, které se odehrají podle časového harmonogramu.
The train leaves at 8.15. Vlak odjíždí v 8.15.
They return tonight. Vracejí se dnes večer.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.