Přítomný čas prostý a průběhový

Cvičení 1: Vyberte správné odpovědi.
Cvičení 2: Doplňte slova v závorkách.
Cvičení 3: Utvořte věty.
Cvičení 4: Věty na překlad.

Nepřehlédněte:

Přítomný čas prostý
Gramatická pravidla s příklady + procvičování otázky (do, does), záporu (don't, doesn't) a třetí osoby (koncovky -s, - es, - ies)

Přítomný čas průběhový
Gramatická pravidla s příklady a cvičení 1 - 4 (věty oznamovací, tázací a záporné).


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Přítomný čas prostý a průběhový: cvičení 1 - 4

Přítomný čas prostý

A) Forma

Věta oznamovací: I play, you play, he/she/it plays, we play, they play
Otázka: Do I take?, Do you take? Does he take?
Zápor: I do not sit, you do not sit, he does not sit (I don't sit, he doesn't sit)
Záporná otázka: Do you not read? Does he not read? (Don't you read? Doesn't he read?

Pomocné sloveso do se v otázce a záporu neužívá u slovesa to be a u modálních sloves.
Are you a student? Is he in London? I am not at home. He is not happy.
Can you sing? Must I come? I cannot swim. He mustn't stay.

Rovněž pokud je tázací zájmeno v otázce podmětem, pomocné sloveso do se neužívá.
Who knows you? Kdo tě zná? (who je podmětem)
Which car belongs to you? Které auto ti patří? (which car je podmětem)
Ale:
Who do you know? Koho znáš? (who je předmětem)
Which car do you like? Které auto se ti líbí? (which car je předmětem)

Záporná otázka vyjadřuje v angličtině zpravidla údiv.
Doesn't he work? Copak on nepracuje?

B) Základní užití

1. Přítomný čas prostý popisuje v angličtině více nebo méně pravidelně se opakující děje.

I go to school on weekdays. Ve všední dny chodím do školy.
My father doesn't smoke. Tatínek nekouří.
Do you often wash your hair? Myješ si vlasy často?

2. Vyjadřuje všeobecné, trvalé pravdy.

It snows in winter. V zimě sněží.
Birds fly. Ptáci létají.

3. Jestliže věta obsahuje výraz zařazující děj do budoucnosti (zítra, příští týden atd.), vyjadřuje přítomný prostý čas předem stanovené budoucí děje, typicky časový harmonogram.

The plane arrives in Spain at 9 o'clock and then we spend four hours in Madrid. Letadlo dorazí do Španělska v 9 hodin a potom strávíme čtyři hodiny v Madridu.

Přítomný čas průběhový

A) Forma

Věta oznamovací: I am working, you are working, he is working, we are working, they are working (I'm working, you're working, he's working)
Otázka: Am I working? Are you working? Is he working?
Zápor: I am not staying, you are not staying, he is not staying ( I'm not staying, you aren't staying, he isn't staying)
(Pokud chceme zdůraznit zápor, vypadá zkrácený tvar takto: you're not staying, he's not staying.) Otázka: Am I looking? Are you looking? Is he looking?
Záporná otázka: Am I not making? Are you not making? Is he not making? (Aren't you making? Isn't he making?

B) Základní užití

1. Angličtina užívá přítomný čas průběhový k vyjádření toho, co se děje právě v okamžiku, kdy to říkáme.
Be quiet, I am writing a test now. Buď zticha, teď píšu test.
Ale:
I write letters every day. Píšu dopisy každý den.
John, are you listening to me? Johne, posloucháš mě?
Ale:
You never listen to me. Ty mě nikdy neposloucháš.

2. Vyjadřuje v činnost, která se odehrává v právě probíhajícím období a pouze po přechodnou dobu. Děj přitom nemusí probíhat právě v okamžiku, ve kterém to říkáme.
I am reading a book by Hemingway this week. Tento týden čtu knížku od Hemingwaye.
(Knížku mám tento týden rozečtenou, i když v této chvíli ji zrovna nečtu.)

Srovnejte:
He studies English at university and this year he is learning German, too. Studuje angličtinu na univerzitě a letos se učí také německy.
(Angličtina je hlavní obor, ale letos má také kurz němčiny.)

3. S výrazem zařazujícím děj do budoucnosti vyjadřuje v angličtině naplánovanou činnost v blízké budoucnosti.
Are you doing anything tonight? Děláš něco dnes večer?
They are leaving tomorrow. Zítra odjíždějí.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.