Předpřítomný čas průběhový

Předpřítomný čas průběhový + procvičování

Nepřehlédněte:

Předpřítomný čas prostý a průběhový
Gramatická pravidla s příklady a procvičování rozdílu mezi oběma časy.

Předpřítomný čas prostý
Forma, užití, srovnání s minulým a přítomným časem, cvičení 1 - 5.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předpřítomný čas průběhový: cvičení 1 - 3

Předpřítomný čas průběhový

Forma

Tvoří se slovesy have been a příčestím přítomným (koncovka -ing, např. working, trying, writing...)

Oznamovací věta: I have been cooking (I've been cooking), He has been writing (He's been writing)
Zápor: I have not been cooking (I haven't been cooking), He has not been writing (He hasn't been writing)
Otázka: Have you been cooking?
Záporná otázka: Have you not been cooking? (Haven't you been cooking?), Has he not been writing? (Hasn't he been writing?)

Užití

 1. Předpřítomný čas průběhový se užívá pro děje, které začaly v minulosti, v současnosti stále ještě probíhají a mohou pokračovat i v budoucnosti.
  I have been playing tennis since I was 6 years old. Hraji tenis od šesti let.
  She has been working here for 15 years. Pracuje tady patnáct let.
 2. Užívá se pro činnosti, které začaly v minulosti a právě končí.
  I've been skiing all day. I'm so tired. Celý den jsem lyžoval. Jsem tak unavený.
  Hello! We've been waiting for you since 5 o'clock. Ahoj! Čekáme na tebe od pěti hodin.

Předpřítomný čas prostý vs průběhový - srovnání

 1. V některých situacích můžeme použít obě formy a významem se prakticky neliší. Průběhová forma je ale obvyklejší.
  It has rained for a long time.
  It has been raining for a long time.

  Obě věty mají stejný význam: Už dlouho prší.
  Toto pravidlo platí pro slovesa, která mohou vyjadřovat dlouhodobé děje - learn, live, sleep, rain, sit, work, wait, stay...
 2. Někdy může prostá forma popisovat trvalý stav, zatímco průběhová forma dočasnou činnost.
  I have lived here for ten years. It is my permanent address. Bydlím tady deset let. Je to moje stálá adresa.
  I have been living here for ten years. But now I am going to move. Bydlím tady už deset let. Ale teď se hodlám odstěhovat.
 3. Některá slovesa tento významový rozdíl nemohou vyjádřit, protože se neužívají v průběhové formě (slovesa smyslového vnímání - feel, hear, see, vyjadřující emoce - like, love, admire, wish, vyjadřující stav mysli - know, remember, mean, recognize, vyjadřující vlastnické vztahy - belong, own, owe, modální a neplnovýznamová slovesa - can, may, must, be, have a některá další - appear, concern, seem, sound...). Tato slovesa se proto užívají v prosté formě.
  We have always had a dog. Vždycky jsme měli psa.
  I've known him since 1997. Znám ho od roku 1997.
 4. Ani slovesa vyjadřující jednorázovou činnost se neužívají v průběhové formě: find, start, stop, lose, break...
  They've started the fight. Oni tu rvačku začali.
  I've lost my purse. Ztratila jsem peněženku.
 5. U některých sloves je mezi prostou a průběhovou formou zásadní rozdíl.
  I have painted the hall today. Vymaloval jsem dnes halu.
  I have been painting the hall today. Dnes maluji halu.
  She has cooked dinner. Uvařila večeři.
  She's been cooking dinner. Vaří večeři.
  Tato věta znamená, že už nějakou dobu vaří večeři. Obsahuje v sobě trvání děje. Pokud chceme sdělit, že právě v tomto okamžiku vaří večeři, užijeme přítomný čas průběhový.
  She is cooking dinner.
 6. Průběhovou formu můžeme užít jen pro souvislé, nedokončené děje.
  I've been visiting New York for a couple of years. Už pár let navštěvuji New York.
  She has been writing letters since she got up. Píše dopisy od té doby, co vstala.
  Pokud jde o opakovaný nebo přerušovaný děj, musíme užít prostou formu.
  I have visited New York three times. Navštívil jsem New York třikrát.
  She has written four letters since she got up. Napsala už čtyři dopisy od té doby, co vstala.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.