Present perfect

Předpřítomný čas (present perfect) - cvičení

Náš tip:
Časy v angličtině Srovnání všech časů v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

Present perfect - test 3, cvičení 1 - 5

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Angličtina má dva časy, které vyjadřují spojení minulosti a současnosti.

Present perfect simple

Předpřítomný čas prostý spojuje v angličtině význam minulého a přítomného času, do češtiny ho překládáme někdy časem minulým a jindy přítomným. Má tři základní užití.

 1. Vyjadřuje děj, který začal v minulosti a pokračuje do přítomnosti.
 2. Vyjadřuje životní zkušenost. Popisuje něco, co jsme udělali nebo prožili v minulosti, ale má to význam pro současnost.
 3. Vyjadřuje minulý děj, který má dopad do současnosti. Tento děj se obvykle odehrál v nedávné minulosti, ale jeho výsledek pociťujeme nyní. Toto užití je podobné předcházejícímu.

Present perfect continuous

Předpřítomný čas průběhový má v anglickém jazyce dvě základní užití.

 1. Popisuje děj, který začal v minulosti, stále ještě trvá a nadále bude trvat.
 2. Popisuje děj, který začal v minulosti a probíhal nepřetržitě až do této chvíle.

Present perfect simple vs continuous - srovnání

 1. V některých situacích můžeme použít obě formy a významem se prakticky neliší. Průběhová forma je ale obvyklejší.
  It has rained for a long time.
  It has been raining for a long time.

  Obě věty mají stejný význam: Už dlouho prší.
  Toto pravidlo platí pro slovesa, která mohou vyjadřovat dlouhodobé děje - learn, live, sleep, rain, sit, work, wait, stay...
 2. Někdy může prostá forma popisovat trvalý stav, zatímco průběhová forma dočasnou činnost.
  I have lived here for ten years. It is my permanent address. (Bydlím tady deset let. Je to moje stálá adresa.)
  I have been living here for ten years. But now I am going to move. (Bydlím tady už deset let. Ale teď se hodlám odstěhovat.)
 3. Některá slovesa tento významový rozdíl nemohou vyjádřit, protože se neužívají v průběhové formě (slovesa smyslového vnímání - feel, hear, see, vyjadřující emoce - like, love, admire, wish, vyjadřující stav mysli - know, remember, mean, recognize, vyjadřující vlastnické vztahy - belong, own, owe, modální a neplnovýznamová slovesa - can, may, must, be, have a některá další - appear, concern, seem, sound...). Tato slovesa se proto užívají v prosté formě.
  We have always had a dog. (Vždycky jsme měli psa.)
  I've known him since 1997. (Znám ho od roku 1997.)
 4. Ani slovesa vyjadřující jednorázovou činnost se neužívají v průběhové formě: find, start, stop, lose, break...
  They've started the fight. (Oni tu rvačku začali.)
  I've lost my purse. (Ztratila jsem peněženku.)
 5. U některých sloves je mezi prostou a průběhovou formou zásadní rozdíl.
  I have painted the hall today. (Vymaloval jsem dnes halu.)
  I have been painting the hall today. (Dnes maluji halu.)
  She has cooked dinner. (Uvařila večeři.)
  She's been cooking dinner. (Vaří večeři.)
  Tato věta znamená, že už nějakou dobu vaří večeři. Obsahuje v sobě trvání děje. Pokud chceme sdělit, že právě v tomto okamžiku vaří večeři, užijeme přítomný čas průběhový.
  She is cooking dinner.
 6. Průběhovou formu můžeme užít jen pro souvislé, nedokončené děje.
  I've been visiting New York for a couple of years. (Už pár let navštěvuji New York.)
  She has been writing letters since she got up. (Píše dopisy od té doby, co vstala.)
  Pokud jde o opakovaný nebo přerušovaný děj, musíme užít prostou formu.
  I have visited New York three times. (Navštívil jsem New York třikrát.)
  She has written four letters since she got up. (Napsala už čtyři dopisy od té doby, co vstala.)

Náš tip

Gramatická pravidla s příklady, daší testy k procvičování a PDF cvičení s klíčem:

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.