Předpřítomný čas

Předpřítomný čas prostý a průběhový + cvičení

Cvičení 1: Doplňte do vět slova v závorkách.
Cvičení 2: Vyberte správnou možnost.
Cvičení 3: Přiřaďte k sobě odpovídající věty nebo části vět.

Nepřehlédněte:

Předpřítomný čas prostý
Forma, užití, srovnání s minulým a přítomným časem, cvičení 1 - 5.

Předpřítomný čas průběhový
Forma, užití, rozdíly mezi prostou a průběhovou formou, cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předpřítomný čas prostý a průběhový: cvičení 1 - 3

Předpřítomný čas prostý

Forma

Tvoří se pomocí slovesa have a příčestí trpného (koncovka -ed u pravidelných sloves, např. worked, tried, u nepravidelných sloves jsou různé formy, např. written, made).

Oznamovací věta: I have cooked (I've cooked), He has written (He's written)
Zápor: I have not cooked (I haven't cooked), He has not written (He hasn't written)
Otázka: Have you cooked? Has he written?
Záporná otázka: Have you not cooked? (Haven't you cooked?) Has he not written? (Hasn't he written?)

Užití

 1. Předpřítomný čas prostý se užívá pro děje, které začaly v minulosti a pokračují do současnosti.
  We have lived here since 2001. Bydlíme tady od roku 2001.
  How long has she been here? Jak dlouho už tady je?
  Často se užívá s výrazy, které vyjadřují trvání děje: for 10 years, since 1995, all week, all the time, always, lately, recently...
  We have always worked in York. Vždycky jsme pracovali v New Yorku. (A stále tam pracujeme.)
  It has been quite cold lately. Poslední dobou je dost chladno.
  Pokud děj začal i skončil v minulosti, užijeme minulý čas.
  I smoked for 5 years. Kouřil jsem pět let.
 2. Užívá se k popisu nějakého zážitku v blíže neurčené minulosti, který je důležitý pro přítomnost.
  She has been to London. Byla už v Londýně. (Takže Londýn zná.)
  Srovnejte:
  I have already been to Greece. Už jsem byl v Řecku.
  Ale: I have been in Greece for two weeks. Jsem v Řecku už dva týdny.
  Vyjádření zážitku se obvykle pojí s těmito příslovci: ever, never, already, often, occassionaly, yet, before...
  Have you ever tried it? Už jsi to někdy zkusil?
  We have never seen it. Nikdy jsme to neviděli.
  I haven't met her before. Předtím jsem ji nepotkal.
 3. Užívá se pro činnosti, které byly vykonány v minulosti, ale mají dopad do současnosti, jsou v tuto chvíli důležité.
  The bus hasn't arrived. Ten autobus nepřijel. (Stále na něho čekáme.)
  I have bought a new house. Koupil jsem si nový dům. (Bydlím teď jinde.)
  Pro takové aktivity jsou typická příslovce jako yet, already, just.
  They haven't finished their homework yet. Ještě svůj dům nedokončili.
  We have just heard the news. Právě jsme tu zprávu slyšeli.

Předpřítomný čas průběhový

Forma

Tvoří se slovesy have been a příčestím přítomným (koncovka -ing, např. working, trying, writing...)

Oznamovací věta: I have been cooking (I've been cooking), He has been writing (He's been writing)
Zápor: I have not been cooking (I haven't been cooking), He has not been writing (He hasn't been writing)
Otázka: Have you been cooking?
Záporná otázka: Have you not been cooking? (Haven't you been cooking?), Has he not been writing? (Hasn't he been writing?)

Užití

 1. Předpřítomný čas průběhový se užívá pro děje, které začaly v minulosti, v současnosti stále ještě probíhají a mohou pokračovat i v budoucnosti.
  I have been playing tennis since I was 6 years old. Hraji tenis od šesti let.
  She has been working here for 15 years. Pracuje tady patnáct let.
 2. Užívá se pro činnosti, které začaly v minulosti a právě končí.
  I've been skiing all day. I'm so tired. Celý den jsem lyžoval. Jsem tak unavený.
  Hello! We've been waiting for you since 5 o'clock. Ahoj! Čekáme na tebe od pěti hodin.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.