Předminulý čas prostý a průběhový

Předminulý čas prostý a průběhový + procvičování

Nepřehlédněte:

Předminulý čas prostý
Gramatická pravidla, srovnání s předpřítomným a minulým časem, cvičení 1 - 3.

Předminulý čas průběhový
Gramatická pravidla s příklady a cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předminulý čas prostý a průběhový: cvičení 1 - 3

Předminulý čas prostý

A) Forma

Věta oznamovací: I had done, you had done, he has done, we had done, they had done
Zápor: I had not moved, He had not moved (I hadn't moved, he hadn't moved)
Otázka: Had I said? Had he said?
Záporná otázka: Had he not worked? (Hadn't he worked?)

Angličtina tvoří předminulý čas prostý pomocí slovesa had a příčestí trpného. Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně jako minulý čas (walk - walked, travel - travelled), nepravidelná slovesa mají tvary různé a jsou uváděny v přehledech nepravidelných sloves jako jejich třetí tvar (do - did - done, write - wrote - written).

B) Užití

1. Předminulý čas prostý vyjadřuje v angličtině děj, který se uskutečnil před jiným minulým dějem.
The door rang at last. I had been in the room since one o'clock. Konečně zazvonil zvonek. Byl jsem v tom pokoji už od jedné hodiny.
(Přišel jsem do pokoje už nějakou dobu před tím, než zazvonil zvonek.)
When I arrived there Sarah had already left. Když jsem tam dorazil, Sára už odešla.
(Sára odešla před tím, než jsem na místo dorazil já.)

2. Předminulý čas prostý popisuje děj, který se odehrál před určitým okamžikem v minulosti.
In 2015 I had lived in the same place for ten years. V roce 2015 jsem žil na stejném místě už deset let.
(Nastěhoval jsem se na to místo deset let před rokem 2015.)
Had you ever travelled by plane before your holiday in Spain? Cestoval jste někdy letadlem před vaší dovolenou ve Španělsku?

Předminulý čas průběhový

A) Forma

Věta oznamovací: I had been doing, you had been doing, he had been doing, we had been doing, they had been doing
Zápor: I had not been staying, he had not been staying (I hadn't been staying, he hadn't been staying)
Otázka: Had you been reading?
Záporná otázka: Had he not been working? (Hadn't he been working?)

Předminulý čas průběhový se tvoří z předminulého tvaru slovesa být (had been) a příčestí přítomného plnovýznamového slovesa (doing, staying...).

B) Užití

1. Předminulý čas průběhový se v angličtině užívá pro děje, jež začaly před určitým okamžikem v minulosti a pokračovaly až do něj.
At 11 o'clock I had been practising for two hours. V jedenáct jsem už dvě hodiny cvičil.
Last summer Josh had been renovating his house for two years. Minulé léto Josh už dva roky renovoval svůj dům.

2. Předminulý čas průběhový se užívá pro děje, které začaly před jiným dějem v minulosti a pokračovaly až do něj.
When I woke up, I had been sleeping for ten hours. Když jsem se probudil, spal jsem už deset hodin.
When Josh moved to his house, he had been renovating it for two years. Když se Josh nastěhoval do svého domu, renovoval ho už dva roky.

Předminulý čas prostý vs průběhový - srovnání

U sloves vyjadřujících trvalejší děje je možno v angličtině užít předminulý čas prostý i průběhový, přičemž průběhová forma více zdůrazňuje, že jde o dlouhý děj.
Stephen was tired. He had worked all day. Štěpán byl unaven. Pracoval celý den.
Stephen was pretty tired. He had been working all day. Štěpán byl pořádně unaven. Pracoval celičký den.

V jiných případech má ale předminulý čas prostý a průběhový odlišný význam.
Before midnight Paul had translated the article. Před půlnocí Pavel dokončil překlad článku.
Before midnight Paul had been translating the article for a couple of hours. Před půlnocí Pavel už pár hodin pracoval na překladu článku.
(Na těchto dvou větách je dobře vidět rozdíl mezi prostou a průběhovou formou. Prostá forma vyjadřuje dokončené děje, průběhová děje nedokončené.

Jestliže popisujeme dvě různé činnosti nebo činnost, která se opakovala, užijeme prostou formu.
Before the lesson ended they had written three tests. Než hodina skončila, napsali tři testy.
(Nejdříve napsali první test a pak dva další, šlo tedy o opakované děje.)
Ale:
It was exhausting. They had been writing tests since the lesson started. Bylo to vyčerpávající. Psali od začátku hodiny testy.
(V tomto případě jde o jednorázovou neukončenou činnost, užijeme proto průběhovou formu.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.