Předminulý čas

Předminulý čas v angličtině + cvičení

Nepřehlédněte:

Předminulý čas prostý a průběhový
Vysvětlení prosté a průběhové formy předminulého času, jejich srovnání a cvičení 1 - 3.

Předminulý čas průběhový
Gramatická pravidla s příklady a cvičení 1 - 3.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předminulý čas: cvičení 1 - 3

Předminulý čas prostý

A) Forma

Věta oznamovací: I had done, you had done, he has done, we had done, they had done
Zápor: I had not moved, He had not moved (I hadn't moved, he hadn't moved)
Otázka: Had I said? Had he said?
Záporná otázka: Had he not worked? (Hadn't he worked?)

Angličtina tvoří předminulý čas prostý pomocí slovesa had a příčestí trpného. Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně jako minulý čas (walk - walked, travel - travelled), nepravidelná slovesa mají tvary různé a jsou uváděny v přehledech nepravidelných sloves jako jejich třetí tvar (do - did - done, write - wrote - written).

B) Užití

1. Předminulý čas vyjadřuje v angličtině děj, který se uskutečnil před jiným minulým dějem.
The door rang at last. I had been in the room since one o'clock. Konečně zazvonil zvonek. Byl jsem v tom pokoji už od jedné hodiny.
(Přišel jsem do pokoje už nějakou dobu před tím, než zazvonil zvonek.)
When I arrived there Sarah had already left. Když jsem tam dorazil, Sára už odešla.
(Sára odešla před tím, než jsem na místo dorazil já.)

2. Předminulý čas popisuje děj, který se odehrál před určitým okamžikem v minulosti.
In 2015 I had lived in the same place for ten years. V roce 2015 jsem žil na stejném místě už deset let.
(Nastěhoval jsem se na to místo deset let před rokem 2015.)
Had you ever travelled by plane before your holiday in Spain? Cestoval jste někdy letadlem před vaší dovolenou ve Španělsku?

Předminulý a předpřítomný čas - srovnání

Předminulý čas je podobný jako předpřítomný čas. Rozdíl je v tom, že předpřítomný čas se v angličtině vztahuje k současnosti, kdežto předminulý čas k okamžiku v minulosti.

Jestliže předpřítomná forma vyjadřuje děj, který začal v minulosti a pokračuje do současnosti, předminulá popisuje děj, který začal před jiným okamžikem v minulosti a pokračoval až do tohoto okamžiku.

Předpřítomný čas
I have been in Paris for a week. Jsem už týden v Paříži.
(Do Paříže jsem přijel před týdnem a stále tady jsem.)

Předminulý čas
When I met Annie I had been in Paris for a week. Když jsem se setkal s Aničkou, byl jsem v Paříži už týden.
(Do Paříže jsem přijel týden před tím, než jsem se setkal s Aničkou.

Podobně jako předpřítomný čas můžeme užít předminulý s výrazy, které vymezují délku děje, například for, since, always.
When the plane landed Tim had travelled for ten hours. Když letadlo přistálo, Tim už byl na cestě deset hodin.
In 2005 Derek started to work in Berlin. He had always planned it. V roce 2005 začal Derek pracovat v Berlíně. Vždy to měl v plánu.
(Předminulá forma v těchto větách vždy vyjadřuje děj, který předcházal jinému ději nebo okamžiku v minulosti. Předpřítomná popisuje v angličtině děj, který začal v minulosti a pokračuje do současnosti.

Předminulý čas a minulý čas - srovnání

Minulý čas vyjadřuje děj, který se odehrál nějakou dobu před současným okamžikem. Předminulý čas popisuje děj, ke kterému došlo nějakou dobu před minulým okamžikem.
Jim returned at 4 o'clock. He had called Jane on the way back home and now she appeared at the door. Jim se vrátil ve čtyři. Po cestě domů zavolal Jane a ta se teď objevila ve dveřích.
V předchozím příkladě popisujeme děj v jiném pořadí, než skutečně probíhal. Vracíme se ve vyprávění před jiný děj. Věta he had called zde vyjadřuje, že tento děj předcházel jinému minulému ději (Jim returned).
Jestliže ale líčíme děj tak, jak šel za sebou, užijeme tvary minulé.
Jim callled Jane on the way back home. He returned at 4 o'clock and now she appeared at the door. Jim po cestě domů zavolal Jane. Vrátil se ve čtyři a ona se teď objevila ve dveřích.

Užití tvaru minulého nebo předminulého může v angličtině značně změnit význam sdělení.
I arrived at the garage. They told me to pay in cash. But I only had my credit card. Přijel jsem do servisu. Řekli mi, abych platil hotově. Ale měl jsem jen kreditku.
I arrived at the garage. They had told me to pay in cash. I paid and left immediately. Přijel jsem do servisu. Řekli mi předem, abych platil hotově. Zaplatil jsem a ihned odejel.
(V prvním případě mě informovali o platbě v hotovosti po mém příjezdu, ve druhém jsem dostal instrukce předem.

Předminulý čas ve vedlejších větách časových

V časových větách následujících po spojce when je možno v angličtině užít minulý čas, jestliže jdou děje těsně po sobě a jeden je důsledkem toho druhého.
When the film ended he switched off the television. Když film skončil, vypnul televizi.
Předminulý se po spojce when naopak užívá, když chceme vyjádřit, že nejprve skončil jeden děj a teprve potom nastal druhý děj, přičemž mezi nimi není přímá souvislost.
When she had washed the dishes she had a cup of tea. Když umyla nádobí, dala si šálek čaje.
Ale:
When she washed the dishes she put the plates in the cupboard. Když umyla nádobí, naskládala talíře do kredence.
(V této větě je možno použít minulý čas.)

V časových větách po spojce after se zpravidla užívá předminulý čas. V této spojce je obsažen význam, že nějaký děj nastal teprve poté, co byl dokončen předchozí děj.
After Messi had scored the goal the fans went wild. Když Messi skóroval, fanoušci propukli v divoký jásot.

Podobný význam mají i spojky jako jsou as soon as, until (till), before, by the time.
He got up as soon as he had heard the alarm clock. Vstal, hned jak zaslechl budík.
We did not stop until we had reached the coast. Nezastavili jsme se, dokud jsme nedosáhli pobřeží.
Maria had finished her meal by the time I arrived. Marie dojedla, než jsem přišel.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.