Angličtina: – test 

Předminulý čas prostý

A) Forma

věta oznamovacízáporotázkazáporná otázka
I had doneI had not doneHad I done?Had I not done?
You had doneHe had not doneHad he done?Had he not done?
He/She/It had done 
We had donestažené tvary
You had doneI'd doneI hadn't doneHadn't I done?
They had doneHe'd doneHe hadn't doneHadn't he done?

Angličtina tvoří předminulý čas prostý pomocí slovesa had a příčestí trpného. Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně jako minulý čas (walk - walked, travel - travelled), nepravidelná slovesa mají tvary různé - jsou uváděny v přehledech nepravidelných sloves jako jejich třetí tvar (do - did - done, write - wrote - written).

B) Užití

Předminulý čas vyjadřuje v angličtině děj, který nastal před určitým okamžikem v minulosti.

The door rang at last. I had been in the room since one o'clock. Konečně zazvonil zvonek. Byl jsem v tom pokoji už od jedné hodiny.

Přišel jsem do pokoje už nějakou dobu před tím, než zazvonil zvonek.

When I arrived there Sarah had already left. Když jsem tam dorazil, Sára už byla pryč.

Sára odešla před tím, než jsem na místo dorazil já.

Předminulý a předpřítomný čas

Předminulý čas prostý je podobný jako předpřítomný prostý. Rozdíl je v tom, že předpřítomný se v angličtině vztahuje k současnosti, kdežto předminulý k okamžiku v minulosti.

Jestliže předpřítomná forma vyjadřuje děj, který začal v minulosti a pokračuje do současnosti, předminulá popisuje děj, který začal před jiným okamžikem v minulosti a pokračoval až do tohoto okamžiku.

Předpřítomný

I have been in Paris for a week. Jsem už týden v Paříži.

Do Paříže jsem přijel před týdnem a stále tady jsem.

Předminulý

When I met Annie I had been in Paris for a week. Když jsem se setkal s Aničkou, byl jsem v Paříži už týden.

Do Paříže jsem přijel týden před tím, než jsem se setkal s Aničkou.

Podobně jako předpřítomný čas můžeme užít předminulý s výrazy, které vymezují délku děje, např. for, since, always.

When the plane landed Tim had travelled for ten hours. Když letadlo přistálo, Tim už byl na cestě deset hodin.
In 2005 Derek started to work in Berlin. He had always planned it. V roce 2005 začal Derek pracovat v Berlíně.

Předminulá forma v těchto větách vždy vyjadřuje děj, který předcházal jinému ději nebo okamžiku v minulosti.

Předpřítomná popisuje v angličtině děj, který začal v minulosti a pokračuje do současnosti. Pokud děj začal v minulosti a skončil v minulosti (nepokračuje až do současnosti), používá se minulý čas.

I am a manager now. But I worked as a teacher for ten years. Teď jsem manažer. Ale deset let jsem pracoval jako učitel.

Naproti tomu předminulý čas v angličtině může vyjadřovat děj, který začal před jiným minulým dějem a také před ním skončil.

In 1999 Angie worked in Glasgow. In 1980's she had worked in Wales. V roce 1999 pracovala Angie v Glasgow. V osmdesátých letech pracovala ve Walesu.

Předminulý a minulý čas

Minulý vyjadřuje v angličtině děj, který se odehrál nějakou dobu před současným okamžikem. Předminulý popisuje děj, ke kterému došlo nějakou dobu před minulým okamžikem.

Jim returned at 4 o'clock. He had called Jane on the way back home and now she appeared at the door. Jim se vrátil ve čtyři. Po cestě domů zavolal Jane a ta se teď objevila ve dveřích.

V předchozím příkladě popisujeme děj v jiném pořadí, než skutečně probíhal. Vracíme se ve vyprávění před jiný děj. Věta he had called zde vyjadřuje, že tento děj předcházel jinému minulému ději (Jim returned).

Jestliže ale líčíme děj tak, jak šel za sebou, užijeme tvary minulé.

Jim callled Jane on the way back home. He returned at 4 o'clock and now she appeared at the door. Jim po cestě domů zavolal Jane. Vrátil se ve čtyři a ona se teď objevila ve dveřích.

Užití tvaru minulého nebo předminulého může v angličtině značně změnit význam sdělení.

I arrived at the garage. They told me to pay in cash. But I only had my credit card. Přijel jsem do servisu. Řekli mi, abych platil hotově. Ale měl jsem jen kreditku.
I arrived at the garage. They had told me to pay in cash. I paid and left immediately. Přijel jsem do servisu. Řekli mi předem, abych platil hotově. Zaplatil jsem a ihned odejel.

V prvním případě mě informovali o platbě v hotovosti po mém příjezdu, ve druhém jsem dostal instrukce předem.

Předminulý čas ve vedlejších časových větách

V časových větách následujících po spojce when je možno v angličtině užít minulý čas, jestliže jdou děje těsně po sobě a jeden je důsledkem toho druhého.

When the film ended he switched off the television. Když film skončil, vypnul televizi.

Předminulý se po when naopak užívá, když chceme vyjádřit, že nejprve skončil jeden děj a teprve potom nastal druhý děj, přičemž mezi nimi není přímá souvislost.

When she had washed the dishes she had a cup of tea. Když umyla nádobí, dala si šálek čaje.

Ale:

When she washed the dishes she put the plates in the cupboard. Když umyla nádobí, naskládala talíře do kredence.

V časových větách po spojce after se zpravidla užívá předminulý čas. V této spojce je obsažen význam, že nějaký děj nastal teprve poté, co byl dokončen předchozí děj.

After Messi had scored the goal the fans went wild. Když Messi skóroval, fanoušci propukli v divoký jásot.

Podobný význam mají i spojky jako jsou as soon as, until, before, by the time.

He got up as soon as he had heard the alarm clock. Vstal, hned jak zaslechl budík.
We did not stop until we had reached the coast. Nezastavili jsme se, dokud jsme nedosáhli pobřeží.
Maria had finished her meal by the time I arrived. Marie dojedla, než jsem přišel.

Předminulý čas průběhový

A) Forma

věta oznamovacízáporotázkazáporná otázka
I had been doingI had not been doingHad I been doing?Had I not been doing?
You had been doingHe had not been doingHad he been doing?Had he not been doing?
He/She/It had been doing 
We had been doingstažené tvary
You had been doingI'd been doingI hadn't been doingHadn't I been doing?
They had been doingHe'd been doingHe hadn't been doingHadn't he been doing?

Předminulý čas průběhový se tvoří z předminulého tvaru slovesa být (had been) a příčestí přítomného plnovýznamového slovesa (doing).

B) Užití

Angličtina předminulý čas průběhový užívá pro děje, jež začaly před určitým okamžikem v minulosti a pokračovaly až do něj.

Last summer Josh had been renovating his house for two years. Minulé léto Josh už dva roky renovoval svůj dům.

Čas předminulý průběhový je podobný předpřítomnému průběhovému. Předpřítomný průběhový se vztahuje k současnosti, kdežto předminulý průběhový se vztahuje k nějakému bodu v minulosti.

Předpřítomný průběhový

I have been practising since the morning. Od rána cvičím.

Začal jsem ráno a od té doby stále cvičím.

Předminulý průběhový

At 11 o'clock I had been practising for two hours. V jedenáct jsem už dvě hodiny cvičil.

Začal jsem v devět a v jedenáct jsem stále ještě cvičil.

U sloves vyjadřujících trvalejší děje je možno v angličtině užít předminulý čas prostý i průběhový, přičemž průběhová forma více zdůrazňuje, že jde o dlouhý děj.

Stephen was pretty tired. He had worked all day. Štěpán byl značně unaven. Pracoval celý den.
Stephen was pretty tired. He had been working all day. Štěpán byl značně unaven. Pracoval celičký den.

V jiných případech má ale předminulý čas prostý a průběhový odlišný význam.

Before midnight Paul had translated the article. Před půlnocí Pavel dokončil překlad článku.
Before midnight Paul had been translating the article for a couple of hours. Před půlnocí Pavel už pár hodin pracoval na překladu článku.

Jestliže popisujeme dvě různé činnosti nebo činnost, která se opakovala, užijeme prostou formu.

Before the lesson ended they had written three tests. Než hodina skončila, napsali tři testy.

Nejdříve napsali první test a pak dva další, šlo tedy o tři dokončené děje.

Ale:

It was exhausting. They had been writing tests since the lesson started. Bylo to vyčerpávající. Psali od začátku hodiny testy.

V tomto případě jde o neukončenou činnost, užijeme proto průběhovou formu.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.