Předbudoucí čas

Předbudoucí čas + cvičení

Cvičení 1: Doplňte do vět slova v závorkách.
Cvičení 2: Vyberte k větám správný kontext.
Cvičení 3: Utvořte otázky.

Nepřehlédněte:

Předbudoucí čas prostý a průběhový
Srovnání obou forem a cvičení 1 - 4.

Předbudoucí čas průběhový
Gramatická pravidla s příklady a cvičení 1 - 2.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předbudoucí čas: cvičení 1 - 3

Předbudoucí čas prostý

Forma

Věta oznamovací: I will have walked, He will have forgotten
Zápor: Daisy will not have tried
Otázka: Will we have woken up?
Záporná otázka: Will Dave not have moved?
Stažené tvary: I'll have drunk, Doris won't have sent, Won't they have arrived?

Angličtina tvoří předbudoucí čas pomocí slovesa will a minulého infinitivu významového slovesa (have + příčestí trpné). Příčestí trpné se u pravidelných sloves tvoří stejně jako minulý čas (walk - walked, travel - travelled), nepravidelná slovesa mají tvary různé - jsou uváděny v přehledech nepravidelných sloves jako jejich třetí tvar (do - did - done, write - wrote - written). V první osobě jednotného i množného čísla je možno užít také shall, ale tento tvar se v moderní angličtině pociťuje jako knižní.

Základní užití

V angličtině používáme předbudoucí čas prostý pro děje, které budou ukončeny v budoucnosti před daným časovým okamžikem nebo právě v tomto okamžiku skončí. Tento okamžik bývá nejčastěji uvozen předložkou by, ale může být určen také nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.

I will have eaten my lunch by one o'clock. Poobědvám do jedné hodiny. (= Budu mít oběd snězen.)
On Monday we'll have been on holiday for two weeks. V pondělí budeme na dovolené už dva týdny. (= Budeme mít za sebou dva týdny.)
Before I take the exam, I will have written a lot of tests. Než budu dělat zkoušku, napíšu spoustu testů. (= Budu je mít napsány.)

Ve všech těchto příkladech jde o činnosti, které budou do daného okamžiku v budoucnosti dokončeny.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.