Předbudoucí čas prostý a průběhový

Předbudoucí čas prostý a průběhový + procvičování

Nepřehlédněte:

Předbudoucí čas prostý
Forma, užití a cvičení 1 - 3.

Předbudoucí čas průběhový
Gramatická pravidla s příklady a cvičení 1 - 2.


PDF cvičebnice: Anglická gramatika - cvičení

PDF učebnice: Pravidla anglické gramatiky


Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení zdarma.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení zdarma.

Předbudoucí čas prostý a průběhový: cvičení 1 - 4

Předbudoucí čas prostý

Angličtina tvoří předbudoucí čas prostý následujícím způsobem: will + have + příčestí trpné.
I will have walked
He will have done it

Základní užití

V angličtině používáme předbudoucí čas prostý pro děje, které budou ukončeny v budoucnosti před daným časovým okamžikem nebo právě v tomto okamžiku skončí. Tento okamžik bývá nejčastěji uvozen předložkou by, ale může být určen také nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.

I will have sent the project by Friday. Do pátku ten projekt odešlu. (= Budu ho mít odeslán.)
On 11 August this year we will have been married for five years. Jedenáctého srpna tohoto roku budeme svoji už pět let. (= Budeme mít za sebou pět let manželství.)
We'll have reached the top before noon. Dosáhneme vrcholu před polednem. (= Budeme ho mít dosažen.)

Ve všech těchto příkladech jde o činnosti, které budou do daného okamžiku v budoucnosti dokončeny.

Předbudoucí čas průběhový

V angličtině se tvoří předbudoucí čas průběhový takto: will + have been + příčestí přítomné.
I will have been walking
He will have been doing it

Základní užití

Předbudoucí čas průběhový vyjadřuje činnost, která bude trvat až do určitého okamžiku v budoucnosti. Tento okamžik podobně jako u předbudoucího času prostého bývá uvozen předložkou by, nějakým časovým výrazem nebo jiným budoucím dějem.

I'll go home on 20 June. By then I'll have been staying at this hotel for a fortnight. Pojedu domů 20. června. Do té doby budu v tomto hotelu bydlet už čtrnáct dní.
At six o'clock we'll have been waiting here three hours. - V šest tady budeme čekat už tři hodiny.
When you arrive, we'll have been sitting in the classroom all day. - Když dorazíš, budeme čekat ve třídě už celý den.

Předbudoucí čas prostý vs průběhový - srovnání

Předbudoucí čas průběhový se užívá u nedokončeného děje, který probíhá nepřetržitě, v jednom sledu. Pokud probíhá ve více časových intervalech nebo ho rozdělíme (popisujeme více činností), musíme užít čas předbudoucí prostý, protože jde o jednotlivé dokončené činnosti.

Srovnejte:

When I am sixty, I'll have been building houses for thirty years. Až mi bude šedesát, budu stavět domy už for thirty years.
V tomto případě jde o jednu nedokončenou nepřetržitou činnost, kterou se budu v určitém okamžiku zabývat už třicet let.

When I am sixty, I'll have built more than fifty houses. Až mi bude šedesát, budu mít postaveno víc než padesát domů.
V této větě musíme užít prostou formu, protože mluvíme o padesáti domech, které jsme dostavěli, jde tedy o dokončené jednotlivé činnosti.

At 3.30 I'll have been washing this car for an hour. Ve 15.30 budu toto auto umývat už hodinu.
V této větě popisujeme nedokončený nepřetržitý děj, užijeme proto průběhovou formu.

By 5 o'clock I'll have washed this car and replaced the tyres. Do pěti hodin toto auto umyji a vyměním pneumatiky.
V této větě musíme užít prostou formu, protože popisujeme dvě jednotlivé dokončené akce.


  • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.