Past simple and continuous

Past simple + continuous - procvičování

Cvičení 1: Převeďte vyprávění do minulého času.
Cvičení 2: Opravte chyby.
Cvičení 3: Utvořte doplňující otázky.
Cvičení 4: Doplňte minulý čas nepravidelných sloves.
Cvičení 5: Věty na překlad.

Nepřehlédněte:


+ Minulý čas - lekce 1
Cvičení výběrová a doplňovací. Stručná pravidla s příklady vět.

+ Minulý čas - lekce 2
Cvičení na nepravidelná slovesa, doplňování vět. Podrobná pravidla.

Anglické časy
Stručný přehled v tabulce, srovnání a doporučená cvičení.

Anglická gramatika
PDF pravidla ke stažení.

Testy ke stažení
PDF testy ke stažení.

Past simple + continuous - lekce 3, cvičení 1 - 5

Past simple versus past continuous

Past continuous se užívá se pro děje, které probíhaly v určité chvíli a nebyly dokončeny.
The sun was setting. The beach was changing its colours. (Slunce zapadalo. Pláž měnila barvy.)
Past simple se užívá pro dokončené děje a pro děje, které následují po sobě.
Finally, the sun set. We did not see the beach anymore. (Nakonec slunce zapadlo. Pláž jsme už neviděli.)

Past continuous se užívá pro jeden souvislý, probíhající děj.
Tom was watching TV on Sunday. (Tom se v neděli díval na televizi.)
Pokud se děj opakuje ve více intervalech nebo popisujeme více jednotlivých dějů, užívá se past simple.
Tom watched TV in the morning and in the evening. (Tom se díval na televizi ráno a večer.)
Tom watched TV and worked in the garden. (Tom se díval na televizi a pracoval na zahradě.)

Typické rozdíly mezi prostou a průběhovou formou:

 1. Past continuous se užívá v kombinaci s past simple, pokud děj začal před dějem vyjádřeným časem minulým prostým a pokračoval i po něm.
  When she saw me, I was looking at the trees. (Když mě uviděla, díval jsem se na stromy.)
  Past simple se užívá, jestliže děje následují po sobě.
  When she saw me, I looked at the trees. (Když mě uviděla, podíval jsem se na stromy.)
 2. Past continuous se užívá v kombinaci s časovým okamžikem v minulosti, pokud děj nastal před tímto okamžikem a pokračoval i po něm.
  At 8 o'clock Jane was having a bath. (Jane se v osm hodin koupala.)
  Past simple se užívá, jestliže byl děj v daném okamžiku dokončen.
  At 8 o'clock Jane had a bath. (Jane se v osm hodin vykoupala.)
 3. Průběhová forma se užívá při popisu situace, zatímco prostá forma se užívá k vylíčení akce.
  Jack and Jill were lying on the beach. Jack was reading a book and Jill was sleeping. Suddenly, Jack raised his head. Something happened. (Jack a Jill leželi na pláži. Jack si četl knížku a Jill spala. Jack náhle zvedl hlavu. Něco se stalo.)
 4. Past continuous popisuje nedokončené děje na rozdíl od prosté formy, která popisuje dokončené děje.
  I was reading a book yesterday. (Včera jsem četl knížku.)
  I read the book yesterday. (Včera jsem přečetl tu knížku.)
 5. Průběhová forma vyjádřuje nezávaznou činnost.
  I was talking to my neighbour yesterday. (Včera jsem se bavil se svou sousedkou.)
  Jen jsme se náhodou potkali na ulici.
  Prostá forma vyjadřuje záměrnou činnost.
  I talked to my neighbour yesterday. I needed her help. (Včera jsem promluvil se svou sousedkou. Potřeboval jsem její pomoc.)
  Hovořil jsem s ní s nějakým záměrem.

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.