Minulý čas prostý a průběhový

Cvičení na minulý čas prostý a průběhový

Viz také:
Minulý čas - lekce 1 - základní pravidla s příklady, 3 online cvičení + 3 PDF testy (was - were, otázka a zápor v minulém čase).
Minulý čas - lekce 3 - vysvětlení rozdílů mezi prostou a průběhovou formou + 5 online cvičení.
Časy v angličtině Srovnání všech časů v přehledné tabulce a doporučená cvičení.

PDF testy ke stažení a k tisku:
PDF test - minulý prostý a průběhový + Klíč k testu Cvičení na oznamovací věty, otázky a zápor.

Minulý čas prostý a průběhový:
Cvičení 1: doplňte dramatický příběh slovy v závorkách.
Cvičení 2: utvořte záporné věty.
Cvičení 3: policejní výslech - utvořte otázky.
Cvičení 4: napište minulý čas nepravidelných sloves.
Cvičení 5: vyberte správný překlad do angličtiny.

Angličtina: minulý čas - test 2, cvičení 1 - 5

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Minulý čas prostý

Forma

Oznamovací věta: I worked, He worked
Zápor: I did not work (I didn't work), He did not work (He didn't work)
Otázka: Did you work? Did he work?
Záporná otázka: Did you not work? (Didn't you work?)

Minulý čas prostý se u pravidelných sloves tvoří koncovkou -ed (creat - created, play - played). Je stejná pro všechny osoby.
Nepravidelná slovesa se liší: go - went, drink - drank, cut - cut..

U slovesa to be a u modálních sloves se v otázce a v záporu nepoužívá pomocné did.
Were you a student? He was not happy. Could you sing? He could not stay.
Did se nepoužívá ani v otázkách s tázacími zájmeny who, which, what v případě, že je toto zájmeno podmětem otázky.
Who met you? Which train arrived on time? (Kdo tě potkal? Který vlak přijel včas?)
Ale: Who did you meet? Which train did you miss? (Koho jsi potkal? Který vlak jsi zmeškal?)
Záporná otázka obvykle vyjadřuje údiv.
Didn't you know it? (Copak ty jsi to nevěděl?)

Užití

 1. Minulý čas prostý se v angličtině užívá pro děje, které proběhly v daném okamžiku v minulosti.
  a) Tento okamžik může být uveden ve větě:
  I came home at 6 o'clock. (Přišel jsem domů v šest hodin.)
  When he was a child, he didn't live in a house. (Když byl dítětem, nebydlel v domě.)
  b) Na daný okamžik se můžeme zeptat:
  When did they get married? (Kdy se brali?)
  c) Daný okamžik je jasný ze situace:
  He is 20 years old. He was born in Canada. (Je mu dvacet. Narodil se v Kanadě.)
 2. Minulý čas prostý užíváme pro opakované děje v minulosti.
  We walked to school every day. (Každý den jsme chodili pěšky do školy.)
  And did you ever go to school by bus? (A jezdili jste někdy do školy autobusem?)
 3. Užívá se v příbězích k líčení po sobě jdoucích dějů.
  Charles entered the hall. He took off his coat. He was finally at home. (Charles vstoupil do haly. Svlékl si kabát. Byl konečně doma.)

Minulý čas průběhový

Forma

Oznamovací věta: I was sleeping, You were sleeping
Zápor: I was not sleeping (I wasn't sleeping), You were not sleeping (You weren't sleeping)
Otázka: Were you sleeping? Was he sleeping?
Záporná otázka: Were you not sleeping? (Weren't you sleeping?) Was he not working? (Wasn't he working?)
Tvoří se minulým časem slovesa to be (was, were) a příčestím přítomným (-ing).

Užití

Užívá se pro děje, které probíhaly v určité chvíli v minulosti a nebyly dokončeny.
The sun was setting. The beach was changing its colours. (Slunce zapadalo. Pláž měnila barvy.)

Minulý čas průběhový se užívá vždy jen pro jeden souvisle probíhající děj.
Tom was watching TV on Sunday. (Tom se v neděli díval na televizi.)
Tom watched TV and worked in the garden. (Tom se díval na televizi a pracoval na zahradě.)

Minulý čas průběhový se typicky užívá:

 1. V kombinaci s časem minulým prostým, pokud děj začal před dějem vyjádřeným časem minulým prostým a pokračoval i po něm.
  When she saw me, I was looking at the trees. (Když mě uviděla, díval jsem se na stromy.)
 2. V kombinaci s časovým okamžikem v minulosti, pokud děj nastal před tímto okamžikem a pokračoval i po něm.
  At 8 o'clock Jane was having a bath. (Jane se v osm hodin koupala.)
 3. K popisu situace.
  Jack and Jill were lying on the beach. Jack was reading a book and Jill was sleeping. (Jack a Jill leželi na pláži. Jack si četl knížku a Jill spala.
 4. Pro nedokončené děje
  I was reading a book yesterday. (Včera jsem četl knížku.)
 5. K vyjádření nezávazné činnosti.
  I was talking to my neighbour yesterday. (Včera jsem se bavil se svou sousedkou.)
  Jen jsme se náhodou potkali na ulici.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.