Minulý čas prostý

Minulý čas prostý

Cvičení 1. Doplňte slova v závorkách.
Cvičení 2. Utvořte otázky.
Cvičení 3. Utvořte záporné věty.

Minulý čas prostý a průběhový Srovnání obou časů a procvičování.

Minulý čas prostý: cvičení 1 - 3

Minulý čas prostý v angličtině

Forma

Oznamovací věta: I worked, He worked
Zápor: I did not work (I didn't work), He did not work (He didn't work)
Otázka: Did you work? Did he work?
Záporná otázka: Did you not work? (Didn't you work?)

Minulý čas prostý se u pravidelných sloves tvoří koncovkou -ed (creat - created, play - played). Je stejná pro všechny osoby.
Nepravidelná slovesa se liší: go - went, drink - drank, cut - cut..

U slovesa to be a u modálních sloves se v otázce a v záporu nepoužívá pomocné did.
Were you a student? He was not happy. Could you sing? He could not stay.
Did se nepoužívá ani v otázkách s tázacími zájmeny who, which, what v případě, že je toto zájmeno podmětem otázky.
Who met you? Which train arrived on time? (Kdo tě potkal? Který vlak přijel včas?)
Ale: Who did you meet? Which train did you miss? (Koho jsi potkal? Který vlak jsi zmeškal?)
Záporná otázka obvykle vyjadřuje údiv.
Didn't you know it? (Copak ty jsi to nevěděl?)

Užití

 1. Minulý čas prostý se v angličtině užívá pro děje, které proběhly v daném okamžiku v minulosti.
  a) Tento okamžik může být uveden ve větě:
  I came home at 6 o'clock. (Přišel jsem domů v šest hodin.)
  When he was a child, he didn't live in a house. (Když byl dítětem, nebydlel v domě.)
  b) Na daný okamžik se můžeme zeptat:
  When did they get married? (Kdy se brali?)
  c) Daný okamžik je jasný ze situace:
  He is 20 years old. He was born in Canada. (Je mu dvacet. Narodil se v Kanadě.)
 2. Minulý čas prostý užíváme pro opakované děje v minulosti.
  We walked to school every day. (Každý den jsme chodili pěšky do školy.)
  And did you ever go to school by bus? (A jezdili jste někdy do školy autobusem?)
 3. Užívá se v příbězích k líčení po sobě jdoucích dějů.
  Charles entered the hall. He took off his coat. He was finally at home. (Charles vstoupil do haly. Svlékl si kabát. Byl konečně doma.)

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.