Minulý čas prostý a průběhový

Minulý čas prostý a průběhový

Cvičení 1. Vyberte správný čas.
Cvičení 2. Doplňte příběh.
Cvičení 3. Utvořte otázky.
Cvičení 4. Překlad vět.

Minulý čas prostý Pravidelná a nepravidelná slovesa, otázky (Did you?) a zápor (I didn't).

Minulý čas průběhový Věty oznamovací a otázky, překlad vět.

Minulý čas prostý a průběhový: cvičení 1 - 3

Minulý čas prostý a průběhový

Základní rozdíly

Minulý čas prostý se užívá pro dokončené děje.
Finally, the sun set. We did not see the beach anymore. (Nakonec slunce zapadlo. Pláž jsme už neviděli.)

Minulý čas průběhový se užívá se pro nedokončené děje, které v určité chvíli právě probíhaly.
The sun was setting. The beach was changing its colours. (Slunce zapadalo. Pláž měnila barvy.)

Prostá forma vyjadřuje děj, který se opakuje ve více intervalech, nebo popisuje více jednotlivých dějů.
Tom watched TV in the morning and in the evening. (Tom se díval na televizi ráno a večer.)
Tom watched TV and worked in the garden. (Tom se díval na televizi a pracoval na zahradě.)

Průběhová forma se užívá pro jeden souvislý, nepřerušovaný děj, probíhající v danou chvíli.
Tom was watching TV on Sunday. (Tom se v neděli díval na televizi.)

Další příklady rozdílů mezi prostou a průběhovou formou:

 1. Pokud děje následují po sobě, užije se přítomný čas prostý.
  When I saw her, I said hello to her. (Když jsem ji uviděl, pozdravil jsem ji.)
  Pokud děj začal před jiným dějem vyjádřeným časem minulým prostým a pokračoval i po něm, užívá se minulý čas průběhový.
  When I saw her, she was waiting at a bus stop. (Když jsem ji uviděl, čekala na zastávce autobusu.)
 2. Prostá forma se užívá, jestliže byl děj v určitém okamžiku dokončen.
  At 8 o'clock Jane had a bath. (Jane se v osm hodin vykoupala.)
  Průběhová forma vyjadřuje, že děj nebyl v určitém okamžiku dokončen. Nastal před tímto okamžikem a pokračoval i po něm.
  At 8 o'clock Jane was having a bath. (Jane se v osm hodin koupala.)
 3. Průběhová forma se užívá při popisu situace, zatímco prostá forma se užívá k vylíčení akce.
  Jack and Jill were lying on the beach. Jack was reading a book and Jill was sleeping. Suddenly, Jack raised his head. Something happened. (Jack a Jill leželi na pláži. Jack si četl knížku a Jill spala. Jack náhle zvedl hlavu. Něco se stalo.)
 4. Prostá forma vždy popisuje dokončené děje.
  I read the book yesterday. (Včera jsem přečetl tu knížku.)
  Průběhová forma vždy popisuje nedokončené děje.
  I was reading a book yesterday. (Včera jsem četl knížku.)
 5. Minulý čas prostý vyjadřuje záměrnou činnost.
  I talked to my neighbour yesterday. I needed her help. (Včera jsem promluvil se svou sousedkou. Potřeboval jsem její pomoc.)
  Minulý čas průběhový vyjadřuje nezávaznou činnost.
  I was talking to my neighbour yesterday. She's great fun. (Včera jsem se bavil se svou sousedkou. Je s ní ohromná legrace.)

 • Gramatická pravidla ke stažení a k tisku najdete zdarma v PDF na stránce Anglická gramatika. Obsahuje pravidla anglické gramatiky s typickými příklady pro začátečníky i pokročilé studenty angličtiny.