Angličtina online: vztažné věty

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

V angličtině existují vztažné věty trojího druhu.

1. Definujíci

Definují podstatné jméno nebo zájmeno v předcházející větě. Jsou nezbytné k pochopení významu předcházejícího sdělení a jsou v angličtině nejčastěji uvozeny vztažnými zájmeny who, which, that. Tento typ nikdy neoddělujeme čárkami.

Who pro osoby
I saw the girl who was outside our house. - Viděl jsem tu dívku, která byla před naším domem.

Which pro věci
This is the book which I wanted. - Toto je ta kniha, kterou jsem chtěl.

That pro osoby i věci
Are you the boy that lives next door? - Jsi ten kluk, který bydlí vedle?
Can you see the tree that has no leaves? - Vidíš ten strom, který nemá listí?
That je méně formální než who nebo which.

Poznámka
Místo who můžeme použít také whom, které je předmětem slovesa. Je ale velmi formální, proto se v hovorové angličtině dává přednost who nebo that.
The man whom I met... - Muž, kterého jsem potkal...
The man who I met...
The man that I met...

Zájmeno ale můžeme také úplně vypustit, což je v hovoru nejběžnější forma. Je to ovšem možné jen v případě, že podměty v hlavní a vedlejší větě jsou různé.
The student you saw in Oxford is my neighbour. - Student, kterého jsi viděl v Oxfordu, je můj soused.
(Zde jsou dva různé podměty: the student a you.)

Pokud je podmět v obou částech souvětí stejný, vztažné zájmeno nemůžeme vypustit, protože je podmětem vedlejší věty.
The pen that is on the desk is new. - To pero, které je na lavici, je nové.
(The pen je jediným podmětem.)

Whose pro osoby a věci
Whose je přivlastňovacím zájmenem a nemůže ho nahradit jiné vztažné zájmeno, ani ho není možno vypustit.
It is a story about a boy whose parents got divorced. - Je to příběh o chlapci, jehož rodiče se rozvedli.
The river whose bridge is in front of us is called the Cam. - Ta řeka, jejíž most vidíme před sebou, se jmenuje Cam.

2. Nedefinující

Pouze popisují podstatné jméno nebo zájmeno v předcházející větě, ale nedefinují je. Musí být odděleny čárkami. Pro osoby se užívá výhradně who, whom, pro věci which, pro osoby i věci přivlastňovací whose.
My father, who is 65 now, still works. - Můj otec, kterému je teď 65 let, dosud pracuje.
Ann, whom I admire, is not right in this case. - Anna, kterou já obdivuji, tentokrát nemá pravdu.
Their garden, which is near here, looks beautiful. - Jejich zahrada, která je blízko odtud, vypadá překrásně.
Pam, whose children go to school now, is not so busy. - Pam, jejíž děti už chodí do školy, nemá tolik práce.
The English online, whose tests I use for free, is not accessible now. - Angličtina online, jejíž testy zdarma používám, teď není dostupná.

Tyto anglické vztažné věty pouze doplňují informaci obsaženou ve větě hlavní, přidávají nějakou další informaci. Pokud je vynecháme, obsah sdělení, na rozdíl od vět definujících, zůstane nadále srozumitelný. Tento typ je poměrně formální a obvykle se vyskytuje v psané podobě.

3. Připojené

Jsou to vztažné věty, které nedefinují ani nepopisují, ale rozvíjejí předchozí obsah, připojují k němu nějakou informaci.
She passed me the salt, which fell on the floor. - Podala mi sůl a ta spadla na zem.
I gave the letter to James, who sent it to London. - Předal jsem dopis Jamesovi, který ho poslal do Londýna.

Z hlediska užití není prakticky třeba rozlišovat mezi druhým a třetím typem, neboť zde platí stejná pravidla.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.