Podmínkové věty

Angličtina: – test 

Gramatická pravidla online a v pdf ke stažení najdete níže.

Podmínkové věty v angličtině - základní typy

Anglický jazyk zná čtyři základní typy podmínkových vět.

1. Věty vyjadřující situace, které za jistých okolností vždy nastanou.
If it is raining, I take my umbrella. - Pokud prší, beru si deštník.
If I go to school, I get up at seven. - Když jdu do školy, vstávám v sedm hodin.

Jde o takzvaný nultý kondicionál. V hlavní i vedlejší větě tohoto typu se užívají přítomné časy.

2. Vyjadřující reálnou možnost v budoucnosti.
If he studies hard, he'll pass the exams. - Když bude pilně studovat, zkoušku udělá.
If you don't get the ticket, what will you do? - Pokud neseženeš vstupenku, co uděláš?

Tzv. první kondicionál - ve vedlejší větě podmínkové se k vyjádření budoucnosti užívá přítomný čas, v hlavní větě se užívá čas budoucí. Tento typ vyjadřuje děje, jejichž uskutečnění je poměrně pravděpodobné.

3. Vyjadřující hypotetickou situaci v budoucnosti.
If I had more time, I would help you. - Kdybych měl víc času, pomohl bych ti.
If I won a million dollars, I would start a business of my own. - Kdybych vyhrál milión dolarů, založil bych svůj vlastní podnik.

Druhý kondicionál - v hlavní větě se používá podmiňovací způsob přítomný (I would help you), ve vedlejší větě minulý čas prostý (If I had more time). Tyto podmínkové věty vyjadřují předpoklady, jejichž naplnění je málo pravděpodobné.

Poznámka:

Sloveso být může mít v těchto větách i v první a třetí osobě jednotného čísla tvar množného čísla (were).
If I were rich, I wouldn't work. - Kdybych byl bohatý, nepracoval bych.
If he were younger, he would marry her. - Kdyby byl mladší, oženil by se s ní.

V současné angličtině se v těchto případech užívá také tvar jednotného čísla.
If I was rich, I wouldn't work. If he was younger, he would marry her.

Ale:
If I were you, I'd take it. - Kdybych byl tebou, přijal bych to. (V tomto konkrétním spojení má přednost množný tvar.)

4. Vyjadřující hypotetickou situaci v minulosti.
If he had met her, he would have told her. But he didn't see her. - Kdyby ji potkal, řekl by jí to. Ale on se s ní neviděl.
If we hadn't practised, we wouldn't have won the match. - Kdybychom netrénovali, ten zápas bychom nevyhráli.

Třetí kondicionál - ve vedlejší větě se užívá tvar předminulého času (If I had won), v hlavní větě would + minulý infinitiv (I would have started, he would have told her). Tyto podmínkové věty vyjadřují hypotetickou možnost u dějů, které se odehrály v minulosti, a proto nyní už nemohou nastat.

Podrobnější přehled s mnoha příklady si můžete zdarma stáhnout jako PDF.